კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, თბილისი

ორგანიზაცია: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ბოლო ვადა: 18.04.2019
 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს იურიდიულ, ბიზნესისა და ინჟინერიის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა  და ჯანდაცვის ფაკულტეტებზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორისა და ასისტენტის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად.

1. იურიდიული ფაკულტეტი
1.1 პროფესორი
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა – კერძო სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა – საჯარო სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა –  სისხლის სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა –  საერთაშორისო სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – საჯარო მმართველობა).

1.2 ასოცირებული პროფესორი
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა – კერძო სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა – საჯარო სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა –  სისხლის სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა –  საერთაშორისო სამართალი);
1ვაკანსია (მიმართულება – საჯარო მმართველობა).

1.3 ასისტენტ–პროფესორი
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა – კერძო სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა – საჯარო სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა –  სისხლის სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა –  საერთაშორისო სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – საჯარო მმართველობა).

1.4 ასისტენტი
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა – კერძო სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა – საჯარო სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა –  სისხლის სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სამართალი, სპეციალობა –  საერთაშორისო სამართალი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – საჯარო მმართველობა).

2. ბიზნესისა და ინჟინერიის ფაკულტეტი
2.1 პროფესორი
1 ვაკანსია (მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება, სპეციალობა- მენეჯმენტი);
1 ვაკანსია (მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება, სპეციალობა- ფინანსები);
1 ვაკანსია (სპეციალობა – ეკონომიკა);
1 ვაკანსია (მიმართულება - მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები, სპეციალობა - არქიტექტურა).

2.2 ასოცირებული პროფესორი
1  ვაკანსია (მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება, სპეციალობა- მენეჯმენტი);
1  ვაკანსია (მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება, სპეციალობა- ფინანსები);
1 ვაკანსია (სპეციალობა – ეკონომიკა);
1 ვაკანსია (მიმართულება - მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები, სპეციალობა - არქიტექტურა).

2.3 ასისტენტ–პროფესორი
1  ვაკანსია (მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება, სპეციალობა- მენეჯმენტი);
1  ვაკანსია (მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება, სპეციალობა- ფინანსები);
1 ვაკანსია (სპეციალობა – ეკონომიკა);
1 ვაკანსია (მიმართულება - მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები, სპეციალობა - არქიტექტურა).

2.4 ასისტენტი
1  ვაკანსია (მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება, სპეციალობა- მენეჯმენტი);
1  ვაკანსია (მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება, სპეციალობა- ფინანსები);
1 ვაკანსია (სპეციალობა – ეკონომიკა);
1 ვაკანსია (მიმართულება - მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები, სპეციალობა - არქიტექტურა).

3. ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
3.1 პროფესორი
1 ვაკანსია (მიმართულება – ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, სპეციალობა – ფილოლოგია);
1 ვაკანსია (მიმართულება – ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, სპეციალობა – ფილოლოგია, სპეციალიზაცია – ინგლისური ფილოლოგია);
1 ვაკანსია (მიმართულება – განათლება);
1 ვაკანსია (მიმართულება – საერთაშორისო ურთიერთობები);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სოციალური მეცნიერებები).

3.2 ასოცირებული პროფესორი
1 ვაკანსია (მიმართულება – ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, სპეციალობა – ფილოლოგია);
1 ვაკანსია (მიმართულება – ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, სპეციალობა – ფილოლოგია, სპეციალიზაცია – ინგლისური ფილოლოგია);
1 ვაკანსია (მიმართულება – განათლება);
1 ვაკანსია (მიმართულება – საერთაშორისო ურთიერთობები);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სოციალური მეცნიერებები).

3.3 ასისტენტ–პროფესორი
1 ვაკანსია (მიმართულება – ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, სპეციალობა – ფილოლოგია);
1 ვაკანსია (მიმართულება – ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, სპეციალობა – ფილოლოგია, სპეციალიზაცია – ინგლისური ფილოლოგია);
1 ვაკანსია (მიმართულება – განათლება);
1 ვაკანსია (მიმართულება – საერთაშორისო ურთიერთობები);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სოციალური მეცნიერებები).

3.4 ასისტენტი
1 ვაკანსია (მიმართულება – ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, სპეციალობა – ფილოლოგია);
1 ვაკანსია (მიმართულება – ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, სპეციალობა – ფილოლოგია, სპეციალიზაცია – ინგლისური ფილოლოგია);
1 ვაკანსია (მიმართულება – განათლება);
1 ვაკანსია (მიმართულება – საერთაშორისო ურთიერთობები);
1 ვაკანსია (მიმართულება – სოციალური მეცნიერებები).

4. ჯანდაცვის ფაკულტეტი

4.1 პროფესორი
1 ვაკანსია (მიმართულება - ჯანდაცვა).

4.2 ასოცირებული პროფესორი
1  ვაკანსია (მიმართულება - ჯანდაცვა).

4.3 ასისტენტ-პროფესორი
1 ვაკანსია (მიმართულება - ჯანდაცვა).

4.4 ასისტენტი
1  ვაკანსია (მიმართულება - ჯანდაცვა).


კონკურსი ცხადდება 2019 წლის 11 მარტიდან. კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის მიღება და მათი რეგისტრაცია იწარმოებს 2019 წლის 18 აპრილის ჩათვლით აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის კანცელარიაში 10:00-17:00 სთ (13 აპრილს – 10:00-14:00 სთ).

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია და დეტალური ინფორმაცია იხილეთ უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე:  http://eeu.edu.ge/eeu/ვაკანსიები/
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: (+995 32) 248 0131
ელ-ფოსტა: info@eeu.edu.ge
ბეჭდვა
© 2019  aris.ge