სპეციალური მასწავლებელი, ხარაგაული

ორგანიზაცია: ხიდრის საჯარო სკოლა
ბოლო ვადა: 23.04.2019
ხელფასი: 525 ლარი
 
ხიდრის საჯარო სკოლა აცხადებს ვაკანსიას სპეციალური მასწავლებლის პოზიციაზე.

სამუშაოს დაწყება 1 მაისი, 2019 წ.
სამუშაო საათები 36 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 450-525 ლარი/თვეში

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული ჰქონდეს განათლების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით) და გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური მასწავლებლის მომზადების მოდული ან მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური მასწავლებლის მომზადების მოდული; ჰქონდეს სულ მცირე ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური განათლების სამაგისტრო პროგრამა; აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და გავლილი აქვს სპეციალური განათლების სამაგისტრო პროგრამა;
განაცხადის შეტანის წესი: ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 4.1 ავტობიოგრაფია/ cv; 4.2 პირადობის მოწმობის ასლი; 4.3 შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი; 4.4 შესაბამისი სერტიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში); 4.5 სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
დამატებითი ინფორმაცია: ადგილი დროებითია-სასწავლო წლის დასრულებამდე, რის გამოც შეზღუდულია ,,ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 პუნქტის შესაბამისი მოთხოვნები სპეციალურ მასწავლებელზე

ბოლო ვადა 23 აპრილი, 2019 წ.
მისამართი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი,სოფელი ხიდარი
ტელეფონი: 591713233
ელ-ფოსტა: eteripapava10@Yahoo.com
ბეჭდვა
© 2019  aris.ge