ინგლისურის მასწავლებელი, ჩინეთი

ორგანიზაცია: ბრიტანეთის სამყარო - British World
ბოლო ვადა: 24.08.2019
 
არ გაუშვა შანსი! იხალისე ბავშვებთან ერთად, იმოგზაურე და ასწავლე ინგლისური ჩინეთში.
ხელფასი: $1100-დან $2000-მდე

გა­მო­ი­ყე­ნეთ ჩვე­ნი 10 წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა და იმოგ­ზა­უ­რეთ სრუ­ლი­ად უფა­სოდ, და­აგ­რო­ვეთ თან­ხა, იცხოვ­რეთ იდე­ა­ლურ პირობებ­ში და მი­ი­ღეთ სა­უ­კე­თე­სო ანა­ზღა­უ­რე­ბა ახა­ლი მსოფ­ლი­ოს სანახავად.

ტელ: 599 277971 ან 598 565365
ადგილები შეზღუდულია!

სა­მუ­შაო პი­რო­ბე­ბი:
სრუ­ლი გა­ნაკ­ვე­თი; სა­მუ­შა­ოს და­წყე­ბის თა­რი­ღი: რაც შე­იძ­ლე­ბა მალე ან სექტემბერი; მოს­წავ­ლე­ე­ბი: 2-დან 12 წლამ­დე; სა­მუ­შაო სა­ა­თე­ბი: 40 სა­ა­თი კვი­რა­ში (2 დღე დას­ვე­ნე­ბა).

მო­თხოვ­ნე­ბი:
ინ­გლი­სუ­რი ენის ცოდ­ნა საშუალო დონეზე (B1 ან უფრო მაღალი); უპირატესობა აქვს: დიპლომი (ბაკალავრი ან უფრო მაღალი) დიპლომის გაცემის შემდეგ აუცილებელია გასული იყოს სულ მცირე 2 წელი; უპირატესობა აქვს: TEFL - Teaching English as a Foreign Language სერთიფიკატს. თუ არ გაქვთ, შეგიძლიათ ჩვენთან დარეგისტრირდეთ და გაიაროთ 125 საათიანი სასერთიფიკატო კურსი.

სა­მუ­შა­ოს უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი:
კე­თილ­მო­წყო­ბი­ლი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი; კონ­ტრაქ­ტის ხან­გრძლი­ვო­ბა: 1 წელი; კონ­ტრაქ­ტის გაგ­რძე­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ხელ­ფა­სის გაზ­რდა; კონტრაქტის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, მიიღებთ ფულად ბონუსს ან უკანა გზის ბილეთს საჩუქრად; აეროპორტში დახვედრა.

რო­გორ დავ­რე­გის­ტრირ­დე:
აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გაიაროთ ჩვენთან გასაუბრება ინგლისურ ენაზე (გასაუბრების საფუძველზე ჩვენი თანამშრომელი გეტყვით დაახლოებით სავარაუდო ხელფასს) ან და­წე­როთ ინ­გლი­სუ­რი ენის ტეს­ტი. თუ გაქვთ რა­ი­მე ინ­გლი­სუ­რი ენის ცოდ­ნის დამადასტურე­ბე­ლი სა­ბუ­თი, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლო დო­ნეს ან უფრო მა­ღალს წარ­მო­ად­გენს, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ. ჩვენს მიერ და­დე­ბი­თი პასუ­ხის შემთხვევაში, ფორმ­დე­ბა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა და იხ­დით სა­რე­გის­ტრა­ციო თან­ხას 350 ლარს (იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ სამუ­შა­ოს ვერ მი­ი­ღებთ, თან­ხა გიბ­რუნ­დე­ბათ უკან). ჩვენ გი­ნიშ­ნავთ ინ­ტერ­ვი­უს უშუ­ა­ლოდ დამ­საქ­მე­ბელ­თან და ღე­ბუ­ლობთ შე­­თა­ვა­ზე­ბას. იღებთ ვი­ზას და მი­ემ­გზავ­რე­ბით ჩი­ნეთ­ში. ჩი­ნეთ­ში მუ­შა­ო­ბის პირ­ვე­ლი ან მე­ო­რე ხელ­ფა­სი­დან იხ­დით 65% სა­კო­მი­სი­ოს (მხო­ლოდ ერთი თვის ხელ­ფა­სის 65%).

იჩ­ქა­რეთ! ად­გი­ლე­ბი შე­ზღუ­დუ­ლია!

რე­გის­ტრა­ცი­ი­სათ­ვის დაგ­ვი­კავ­შირ­დით:

"ბრი­ტა­ნე­თის სამ­ყა­რო"
მი­სა­მარ­თი: პე­კი­ნის ქ. 34, მე­სა­მე სარ­თუ­ლი, ოთა­ხი 328
599 277971 ან 598 565365
www.britishworld.ge

"British World" არის შუ­ა­მა­ვა­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია, რო­მე­ლიც ეხ­მა­რე­ბა ინ­გლი­სუ­რი ენის პე­და­გო­გებს და­საქ­მე­ბა­ში სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში. თქვენ გეძ­ლე­ვათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა იმოგ­ზა­უ­როთ და დაათვალიეროთ მსოფლიო, გქონდეთ იდე­ა­ლუ­რი ხელ­ფა­სი და სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი.
ბეჭდვა
© 2019  aris.ge