ინგლისური ენის მასწავლებელი, თბილისი

ორგანიზაცია: ბრიტანეთის სამყარო - British World
ბოლო ვადა: 10.09.2019
ხელფასი: 1300 USD
 
"ბრი­ტა­ნე­თის სამ­ყა­რო" აცხადებს ინგლისური ენის პედაგოგის ვაკანსიას ტაილანდში.

ხელფასი: $800-დან $1300-მდე

ტელ: 599 277971 ან 598 565365

სა­მუ­შაო პი­რო­ბე­ბი:
სრუ­ლი გა­ნაკ­ვე­თი
სა­მუ­შა­ოს და­წყე­ბის თა­რი­ღი: რაც შე­იძ­ლე­ბა მალე
მოს­წავ­ლე­ე­ბი: 2-დან 12 წლამ­დე
სა­მუ­შაო სა­ა­თე­ბი: 40 სა­ა­თი კვი­რა­ში (2 დღე დას­ვე­ნე­ბა).

მო­თხოვ­ნე­ბი:
ინ­გლი­სუ­რი ენის ცოდ­ნა საშუალო დონეზე (B1 ან უფრო მაღალი)
უპირატესობა აქვს: დიპლომი (ბაკალავრი ან უფრო მაღალი) დიპლომის გაცემის შემდეგ აუცილებელია გასული იყოს სულ მცირე 2 წელი
უპირატესობა აქვს: TEFL - Teaching English as a Foreign Language სერთიფიკატს. თუ არ გაქვთ, შეგიძლიათ ჩვენთან დარეგისტრირდეთ და გაიაროთ 125 საათიანი სასერთიფიკატო კურსი.

სა­მუ­შა­ოს უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი:

1. კე­თილ­მო­წყო­ბი­ლი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი
2. კონ­ტრაქ­ტის ხან­გრძლი­ვო­ბა: 1 წელი
3. კონ­ტრაქ­ტის გაგ­რძე­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ხელ­ფა­სის გაზ­რდა.
4. აეროპორტში დახვედრა.

რო­გორ დავ­რე­გის­ტრირ­დე:

1. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გაიაროთ ჩვენთან გასაუბრება ინგლისურ ენაზე (გასაუბრების საფუძველზე ჩვენი თანამშრომელი გეტყვით დაახლოებით სავარაუდო ხელფასს) ან და­წე­როთ ინ­გლი­სუ­რი ენის ტეს­ტი. თუ გაქვთ რა­ი­მე ინ­გლი­სუ­რი ენის ცოდ­ნის დამადასტურე­ბე­ლი სა­ბუ­თი, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლო დო­ნეს ან უფრო მა­ღალს წარ­მო­ად­გენს, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ. ჩვენს მიერ და­დე­ბი­თი პასუ­ხის შემთხვევაში, ფორმ­დე­ბა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა და იხ­დით სა­რე­გის­ტრა­ციო თან­ხას 350 ლარს (იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ სამუ­შა­ოს ვერ მი­ი­ღებთ, თან­ხა გიბ­რუნ­დე­ბათ უკან).
2. ჩვენ გი­ნიშ­ნავთ ინ­ტერ­ვი­უს უშუ­ა­ლოდ დამ­საქ­მე­ბელ­თან და ღე­ბუ­ლობთ შე­­თა­ვა­ზე­ბას.
3. იღებთ ვი­ზას და მი­ემ­გზავ­რე­ბით ტაილანდში.
4. ტაილანდში მუ­შა­ო­ბის პირ­ვე­ლი ან მე­ო­რე ხელ­ფა­სი­დან იხ­დით 65% სა­კო­მი­სი­ოს (მხო­ლოდ ერთი თვის ხელ­ფა­სის 65%).

რე­გის­ტრა­ცი­ი­სათ­ვის დაგ­ვი­კავ­შირ­დით:

"ბრი­ტა­ნე­თის სამ­ყა­რო"
მი­სა­მარ­თი: პე­კი­ნის ქ. 34, მე­სა­მე სარ­თუ­ლი, ოთა­ხი 328
599 277971 ან 598 565365
www.britishworld.ge
განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 10 სექტემბერი, 2019წ.
ბეჭდვა
© 2020  aris.ge