მათემატიკის მასწავლებელი, ბათუმი

ორგანიზაცია: ბათუმის მე-13 საჯარო სკოლა
ბოლო ვადა: 23.08.2019
ხელფასი: 600 ლარი
 
ქალაქ ბათუმის №13 საჯარო სკოლა აცხადებს ვაკანტურ ადგილს მათემატიკის პედაგოგის პოზიციაზე.
კლასი: VII, VIII, IX, X, XI, XII
სამუშაოს დაწყების თარიღი: 16 სექტემბერი, 2019წ.
სამუშაო საათები: 15 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი: 500-600 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: სკოლაში დაწყებითი/საბაზო/საშუალო საფეხურის საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა  აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილმოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:
ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (300 კრედიტიანი) საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლებისმაგისტრის აკადემიური ხარისხი.
ბ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფისშესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი დამასწავლებლად მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის ვადაში უნდა გაიარონ მასწავლებლის მომზადებისსაგანმანათლებლო პროგრამა (60 კრედიტიანი) ან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლოპროგრამის დისტანციური კურსი (მაძიებლობა), ან პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდაჰქონდეთ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (მაინორი);
გ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელიდოკუმენტის მიხედვით და  დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია (საგნის გამოცდა);
დ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების მიმართულებაშიშემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
ე) 2015 წლამდე სერტიფიცირებული (საგნის და პროფესიული უნარების გამოცდა) პირი.

გამოხმაურების ვოლო ვადა 23 აგვისტო, 2019წ.
მისამართი:
რეგიონი: აჭარა
რაიონი: ბათუმი
ტელეფონი: (+995) 577 434 033
ბეჭდვა
© 2020  aris.ge