ინგლისური ენის პედაგოგი, თბილისი

ორგანიზაცია: მე-11 საჯარო სკოლა
ბოლო ვადა: 24.08.2019
ხელფასი: 600 ლარი
 
თბილისის №11 საჯარო სკოლას ესაჭიროება ინგლისური ენის პედაგოგი.

კლასი: II, III
სამუშაოს დაწყების თარიღი: 16 სექტემბერი, 2019წ.
სამუშაო საათები: 17 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი: 400-600 ლარი/თვეში

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზესკოლაში დაწყებითი/საბაზო/საშუალო საფეხურის საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:
ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (300-კრედიტიანი) საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.
ბ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და მასწავლებლად მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის ვადაში უნდა გაიარონ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (60 კრედიტიანი) ან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დისტანციური კურსი (მაძიებლობა), ან პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეთ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (მაინორი);
გ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია (საგნის გამოცდა);
დ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
ე) 2015 წლამდე სერტიფიცირებული (საგნის და პროფესიული უნარების გამოცდა) პირი

გამოხმაურების ვოლო ვადა 24 აგვისტო, 2019წ.
რეგიონი: თბილისი
რაიონი: გლდანი-ნაძალადევი
ტელეფონი: 2691675
ბეჭდვა
© 2020  aris.ge