ეკონომიკის პროფესორი, თბილისი

ორგანიზაცია: საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - GIPA
ბოლო ვადა: 10.12.2019
 
ააიპ "საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი" (GIPA) აცხადებს კონკურს პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად (1 ვაკანსია; მიმართულება: ეკონომიკა)

მოთხოვნები (პროფესორი):
დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი შესაბამის დისციპლინაში;
სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 6 წლიანი გამოცდილება;
სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (გამოქვეყნებული ნაშრომები/სტატიები);
ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
საოფისე პროგრამების ცოდნა.

კონკურსის ჩატარების ეტაპები:
პირველი ეტაპი - განმცხადებელი პირების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლა - შერჩევა;
მეორე ეტაპი - კანდიდატებთან გასაუბრება;
მესამე ეტაპი - კომისიის მიერ კონკურსის შედეგების შეჯამება.

კონკურსის ჩატარების ვადები:
განცხადების გამოქვეყნება 2019 წლის 5 ნოემბერი;
საბუთების მიღება 2019 წლის 9 დეკემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით;
კანდიდატებთან გასაუბრება - 17 დეკემბერი.

უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებამოსილებას, "უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის" 35-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და უნივერსიტეტის შინაგანაწესით დადგენილი წესის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, საკუთარი დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, განახორციელოს ზემოთ მითითებული აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კვალიფიციური პერსონალის შერჩევა პროფესიული ნიშნით, რომელთა კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:
ავტობიოგრაფია (CV)
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები
საკონკურსო თანამდებობის/დარგისთვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;

გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

გთხოვთ, დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: vacancy@gipa.ge
საკონტაქტო ტელეფონი: 599 17 67 17
ბეჭდვა
© 2020  aris.ge