GE

2019 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგი, სტატისტიკური ანალიზი და გრანტირებულ მაგისტრანთა სია

გთავაზობთ 2019 წლის მაგისტრანტობის კანდიდატების რეიტინგულ სიებს ტესტის ტიპის მიხედვით:

ტესტი A

ტესტი B

ტესტი C

სტატისტიკურ ანალიზი

გრანტირებულ მაგისტრანტთა სია

დასვით კითხვა და მიიღეთ პასუხი - ედუს საცნობარო სამსახური
edu.aris.ge საგანმანათლებლო ინტერნეტ-პორტალი