პროფესიული სპეციალობების ჩამონათვალს ახალი მიმართულებები დაემატა

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის ბრძანებით ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ცვლილებები შევიდა.

ცვლილებების მიხედვით, „მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალობებისა და პროფესიული სპეციალობების ჩამონათვალს“ ორი ახალი მიმართულება დაემატა – ფარმაცია და საექთნო საქმე.

პროფესიული განათლება

edu.aris.ge საგანმანათლებლო ინტერნეტ-პორტალი