სკოლას “კრწანისის მარჯი” ახალგაზრდა არქეოლოგთა საზოგადოების წარმომადგენლები ესტუმრნენ https://edu.aris.ge/pnews/skolas-krwanisis-mardji-axalgazrda-arqeologta-sazogadoebis-warmomadgenlebi-estumrnen.html

სკოლას სტუმრობდნენ “ახალგაზრდა არქეოლოგთა საზოგადოების” წარმომადგენლები, მათ ბავშვებს წარუდგინეს პრეზენტაცია არქეოლოგიის შესახებ, საინტერესო სამაგიდო თამაში და სკოლას საჩუქრად გადასცეს ქართულენოვანი კომიქსის “ჯეკი და მატრიცა” ორი ნომერი.