სკოლას “კრწანისის მარჯი” საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თბილისის მთაწმინდის რაიონის განყოფილების უფროსი ესტუმრა https://edu.aris.ge/pnews/skolas-krwanisis-mardji-sagangebo-situaciebis-samsaxuris-tbilisis-mtawmindis-raionis-ganyofilebis-ufrosi-estumra.html

სკოლას “კრწანისის მარჯი” სტუმრობდა თბილისის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თბილისის მთაწმინდის რაიონის განყოფილების უფროსი გიორგი მინაძე.

მან სკოლის მოსწავლეებს ესაუბრა სამოქალაქო უსაფრთხოებასა და საგანგებო სიტუაციებზე. პასუხები გასცა მოსწავლეთა შეკითხვებს. ასეთი შეხვედრები ამაღლებს მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტივობას და ქმნის უსაფრთხიების წინაპირობას.