GE
აქცია კურსზე - „ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევები ბავშვებში და ინკლუზია“
ღირებულება: 90 ლარი

ტრენინგების ცენტრი „ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC“ იწყებს საშემოდგომო აქციას სასერტიფიკატო კურსზე - „ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევები ბავშვებში და ინკლუზია!“

აქციის ფარგლებში, ტრენინგის ღირებულების 400 ლარის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით მხოლოდ 90 ლარს!  

სწავლება დაიწყება:
I ჯგუფი - 16 ნოემბერი შაბათი-კვირა
II ჯგუფი - 30 ნოემბერი შაბათი-კვირა

ტრენინგი დაიწყება მსმენელთან ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე.

ტრენინგები ჩატარდება მხოლოდ შაბათისა და კვირის დღეებში, 10 აკადემიური საათი და  გადანაწილდება  

დღეში 2სთ და 30-წუთიანი ლექციებით

ტრენინგს წაუძღვება ფსიქოლოგი თეა მუყმანიანი

მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა, სურვილის შემთხვევაში, ბოლო ლექციაზე მიიღოს სერტიფიკატი, ამისთვის საჭიროა გაიაროს ტესტირება (რაც გულისხმობს ტრენინგზე გავლილი მოდულის შეჯამებას)

ტესტირებაზე რეგისტრაციის ფასია - 15 ლარი!

გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) ლიცენზირებული სერტიფიკატი, რომელიც აპრობირებული როგორც საჯარო, ასევე კერძო სამსახურებისთვის.

გადმოგეცემათ ტრენინგის მოდულის ელექტრონული ვერსია და ელ.წიგნები.

„ფსიქოლოგიური განათლების სახლი P E T C“ არის ტრენინგების ცენტრი, რომელსაც:

 • „P E T C“ ჰყავს პროფესიონალი ფსიქოლოგები, რომლებსაც აქვსთ 10-წლიანი მუშაობის გამოცდილება;
 • „P E T C“ მოწვეული ჰყავს პროფესიონალი ტრენერები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ თანამედროვე ტრენინგების მოდულებზე, რაც მორგებულია მსმენელის ინტერესებზე და შემდეგი დასაქმების პერსპექტივაზე;
 • „P E T C“ ფსიქოლოგიურ განათლების სახლს მსმენელს,  მისთვის სასურველ კითხვებზე აქვს პასუხები და რეკომენდაციები ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ მსმენელებს საშუალება ეძლევათ წარმატებით დასაქმდნენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო სამსახურში, რადგან მიღებული ცოდნა საშუალებას აძლევთ მათ იყვნენ წარმატებულები;
 • „P E T C“ მსმენელს არ მოეთხოვება საბაზისო ცოდნა ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ ეს არის სასწავლო და კომფორტული გარემო მსმენელებისთვის;
 • „P E T C“  მთავარი პრიორიტეტია, მსმენელს მისცემს საშუალებას იყოს წარმატებული და პროფესიონალი.

ინკლუზია გულისხმობს, რომ მიუხედავად ინდივიდუალური გამოწვევებისა, ყველა მოსწავლეს აქვს წვდომა სწავლასა და ეროვნულ  სასწავლო გეგმაზე. წარმატებული სწავლება  მოიცავს ყველა ადამიანს და წარმოაჩენს თითეული მათგანის წვლილს სწავლის პროცესში. შესაბამისად, ინკლუზია ყველა ადამიანის ინტერესის სფეროშია და თითოეული მოსწავლის უნიკალური წვლილი ერთნაირად მნიშვნელოვანია.

ტრენინგზე დამსწრეთათვის განსაკუთრებული მოთხოვნები არ გვაქვს და განკუთვნილია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის!

ტრენინგის მოდული მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

ჩვილობის, ბავშვობისა და მოზარდობის ასაკის ძირითადი დარღვევები:

 • ბავშვის ფსიქიკური ფუნქციების და უნარების ნორმალური განვითარების კანონზომიერება და დარღვევა
 • ბავშვის განვითარების ასაკობრივი თავისებურებები
 • ფიზიკური განვითარების სფერო
 • კოგნიტური განვითარების სფერო
 • ემოციური და სოციალური განვითარების სფერო

ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევები, მახასიათებლები, მიზეზები და ძირითადი პრობლემები

 • გონებრივი ჩამორჩენის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები
 • ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევების დონეები
 • მსუბუქი,გონებრივი ჩამორჩენილობა
 • საშუალო გონებრივი ჩამორჩენილობა
 • ძლიერი გონებრივი ჩამორჩენილობა
 • მძიმე გონებრივი ჩამორჩენილობა
 • ჰიდროცეფალია
 • ცერებრული დამბლა
 • ეპილეფსია
 • ნაყოფის ალკოჰოლური სინდრომი
 • ტიკუტი აშლილობა
 • დაუნის სინდრომი
 • როგორ დავეხმაროთ გონებრივი ჩამორჩრნის  მქონე ბავშვს?
 • როგორ ვასწავლოთ გონებრივი ჩამორჩენის დროს ბავშვს?

აუტიზმის კლინიკური ნიშნები

 • აუტიზმის გამომწვევი მიზეზები
 • აუტიზმის გავლენის სფეროები
 • აუტიზმის გამოვლენის ასაკი და სიპტომები

მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევა  აუტიზმის დროს

 • სენსორული რეაქციის საწინააღმდეგო ნიშნები
 • გონებრივი უნარების არათანაბარი განვითარება აუტიზმის დროს
 • ცვლილებებისადმი რეზისტენტობა და აუტიზმი
 • ემოციური სფეროს  და ქცევის  პრობლემები
 • როგორ ვასწავლოთ აუტიზმის მქონე ბავშვს?
 • აუტიზმის მქონე ბავშვებისათვის  ხელშემწყობი გარემოს შექმნა საბავშვო  ბაღში
 • დაშორებით გამოწვეული შფოთვითი აშლილობა
 • დეპრესია და პოსტტრამული მდგომარეობა ბავშვბში

ადაბტაციური  ფუნქციების თანხლები დარღვევები:სააზროვნო სფერო,სოციალური უნარები,პრაქტიკული უნარჩვევები

 • ვერბალური დასწავლის დარღვევა
 • მეტყველების დარღვევა
 • რა არის დისლექცია
 • მათემათიკური უნარის განვითარების დართვევა
 • წერის უნარის განვითარების დარღვევა
 • დასწავლის უნარის დაქვეითება
 • კომუნიკაციის დარღვევები
 • ენაბორძიკობა

ყურადღების დეფიციტისა და  ჰიპერაქტივობის სინდრომი,რა არის და რითი ხასიათდება ADHD  სინდრომი?

 • ყურადღების დეფიციტი ჰიპერაქტივობის გარეშე
 • ყურადღების დეფიციტი იმპულსურობისა და ჰიპერაქტივობის თანხლებით
 • რითი  ხასიათდება   ADHD-ის სინდრომი?
 • ADHD -ის კლასიფიკაცია და კლინიკური ნიშნები
 • რა ძირითადი პრობლემები გვხვდება  ADHD -ის შემთხვევაში?
 • რა უნდა გავითვალისწინოთ ADHD-ის მქონე ბავშვებთან ურთიერთობისას

ოპოზიციურ დევიაციური ქცევის დარღვევა (ODD)

 • გამომწვევი მიზეზები და ფაქტორები
 • ქცევითი აშლილობა ოხოლოდ ოჯახურ გარემოში
 • არასოციალიზირებული ქცევითი აშლილობა
 • რთული ქცევის მართვა ABA   თერაპია
 • დადებითი განმტკიცება
 • წერის სტრატეგიები
 • კითხვის სტრატეგიები
 • ბაზისური არითმეტიკული სწავლების სტრატეგიები
 • ზოგადი ინფორმაცია ინკლუზიური განათლების შესახებ
 • ვინ შეიძლება იყოს სპეციალური საგანმანათლებლი საჭიროების მქონე მოსწავლე
 • რა არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება
 • სპეციალური მასწავლებლის სამუშაო მეთოდოლოგია
 • ინტერვიუ მშობელთან, მბავშვთან, მასწავლებელთან
 • ეფექტური მუშაობა მშობლებთან

სსსმ მოსწავლის აკადემიური და სოციალური მიღწევების შეფასება,ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრა

 • პორთფოლიო
 • Smart მახასიათებლის განსაზღვრა
 • ეროვნულიი სასწავლო გეგმა და მისი მოდიფიკაციები
 • რა არის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (ისგ) გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნების განსაზღვრა, მიზნის მიღწევის ინდიკატორები და საშუალებები.
 • ბავშვის ასაკობრივი განვითარება :აღქმა, ყურადღება,აზროვნება, მეტყველება, ფანტაზია,ფიზიკური განვითარება,კოგნიტური განვითარება,ფსიქო სოციალური განვითარება

პეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების  მქონე მოსწავლის განათლების რეგულირება

 • რესურსები და სტრარეგიები
 • სასწავლო გეგმის აკომედაცია
 • სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია
 • სწავლების მულტიმოდალური მეთოდი
 • სწავლების  მეთოდები
 • შედეგზე ორიენტირებული განათლება
 • აღზრდის სხვადასხვა სტრატეგიები
 • გარდატეხის ასაკის  თავისებურებები
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ოჯახში არსებული ძირითადი პრობლემები

ტრენინგზე მოსახვედრად აუცილებელია წინასწარ დარეგისტრირდეთ ქვემოთ მითითებულ სარეგისტრაციო ბმულზე ელექტრონულად (ელ. ფოსტაზე გამოაგზავნოთ თქვენი მონაცემები: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი)   

თქვენი განაცხადის გასააქტიურებლად,  მიმდინარე აქციის ფარგლებში საჭიროა, მოახდინოთ ტრენინგის რეგისტრაციის საფასურის (90 ლარის) ანგარიშსწორება, ან დარიცხოთ თანხის ნაწილი.

მითითებულ საბანკო ანგარიშზე:

 • ს.ს.„საქართველოსბანკი“, GE37BG0000000101390073,
 • მიმღები: ი/მ რევაზი ფოცხვერაშვილი

(ტრენინგცენტრი ფსიქოლოგიური განათლების სახლი)

რაოდენობა შეზღუდულია! ასაკი შეუზღუდავი!

 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები