GE

ლიზა ნაკაშიძე-ბოლქვაძე ქუჩა N8     ტელ.: (+995) 571 22 74 28    ელ.ფოსტა: myeduhous@gmail.com
თბილისი, საქართველო

მეტი
ინკლუზიური განათლების თეორიული და პრაქტიკული მეთოდოლოგია - უფასო კურსი
ღირებულება: 85 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია

ტრენინგების ცენტრი „ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC“ იწყებს გრანდიოზულ აქციას ინკლუზიური განათლების თეორიული და პრაქტიკული მეთოდოლოგიის უფასო ტრენინგ-კურსზე!

ყურადღება! დარეგისტრირდით აქციის ფარგლებში და მიიღეთ ტრენინგზე დასწრების 315-ლარიანი ვაუჩერი! შესაბამისად, ტრენინგის ღირებულების 400 ლარის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით მხოლოდ ტრენინგზე რეგისტრაციის საფასურს 85 ლარს!

სწავლება დაიწყება:

I  ჯგუფი - 20 აპრილს 11:00 საათზე შაბათი/კვირა
II ჯგუფი - 4 მაისს 11:00 საათზე შაბათი/კვირა

„ფსიქოლოგიური განათლების სახლი P E T C“ არის ტრენინგების ცენტრი, რომელსაც:

 • „P E T C“ ჰყავს პროფესიონალი ფსიქოლოგები, რომლებსაც აქვსთ 10-წლიანი მუშაობის გამოცდილება;
 • „P E T C“ მოწვეული ყავს პროფესიონალი ტრენერები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ თანამედროვე ტრენინგების მოდულებზე, რაც მორგებულია მსმენელის ინტერესებზე და შემდეგი დასაქმების პერსპექტივაზე;
 • „P E T C“ ფსიქოლოგიურ განათლების სახლს მსმენელს ყველა მისთვის სასურველ კითხვებზე ფსიქოლოგიაში აქვს პასუხები და რეკომენდაციები;
 • „P E T C“ მსმენელებს საშუალება ეძლევათ წარმატებით დასაქმდნენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო სამსახურში, რადგან მიღებული ცოდნა საშუალებას აძლევთ მათ იყვნენ წარმატებულები;
 • „P E T C“ მსმენელს არ მოეთხოვება საბაზისო ცოდნა ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ ეს არის სასწავლო და კომფორტული გარემო მსმენელებისთვის;
 • „P E T C“ მთავარი პრიორიტეტია, მსმენელს მისცემს საშუალებას იყოს წარმატებული და პროფესიონალი.

ტრენინგზე თქვენ საშუალება გექნებთ გაეცნოთ ინკლუზიური განათლების ძირითად პრინციპებს, ასევე შეიძენთ ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაზე (ისგ) მუშაობისთვის საჭირო პრაქტიკულ უნარჩვევებს, რაც საშუალებას მოგცემთ სწორედ დასახოთ და განახორციელოთ ბავშვებთან მუშაობისას სასწავლო მიზნის მიღწევის სტრატეგიები.

ტრენინგზე დამსწრეთათვის განსაკუთრებული მოთხოვნები არ გვაქვს და განკუთვნილია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის!

ტრენინგის მოდული მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

1. ზოგადი ინფორმაცია ინკლუზიური განათლების შესახებ:

 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების რეგულირება და ინკლუზიური განათლების პრინციპები.
 • ისგ ჯგუფის წევრთა ფუნქციები
 • ინკლუზიური განათლების სპეციალისტის კომპეტენციები.
 • დინამიზმი,ინოვაცია და ცვლილებების განხორციელება .
 • ვინ შეიძლება იყოს სპეციალური საგანმანათლებლი საჭიროების მქონე მოსწავლე.
 • რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა
 • რა არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება.
 • სპეციალური მასწავლებლის სამუშაო მეთოდოლოგია.
 • ინტერვიუ მშობელთან, ბავშვთან, მასწავლებელთან.
 • მშობელთა თვითდახმარბის ჯგუფი.
 • რა თავისებურებები ახასიათებს ცერებლურ დამბლას?
 • რა არის აუტიზმი?
 • რა არის დაუნის სინდრომი

2. სსსმ მოსწავლის შეფასება აკადემიური, კოგნიტური, სოციალური, ქცევითი, ემოციური, მოტორული და სხვა სფეროების მიხედვით, ძლიერი და სუსტი მხარების განსაზღვრა:

 • შეფასება Smart მახასიათებლის მიხედვით.
 • კითხვის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • თხრობის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • ანგაეიშის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • წერის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • მათემატიკური უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • მეტყველების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • კოგნიტური  უნარის (და მისი კომპონენტების -
 • აღქმა, ყურადღება, მეხსიერება, აზროვნება, მეტყველება) შეფასება.
 • ქცევის და ემოციის  შეფასება.
 • ფუნქციონალური უნარ-ჩვევების შეფასება

3. ეროვნული სასწავლო გეგმა და  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეზე მორგებული სწავლება:

 • რა არის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (ისგ) გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნების განსაზღვრა, მიზნის მიღწევის ინდიკატორები და საშუალებები.
 • რა არის ეროვნულიი სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია
 • რა არის სასწავლო გარემოს აკომოდაცია: (საჭიროების ინსტრუქციის აკომედაცია, გარემო პირობების აკომედაცია,შეფასების აკომედაცია, გრაფიკის აკომედაცია).
 • ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მონიტორინგი
 • ადაბტირებული გაკვეთილები
 • შინ სწავლების საჭიროება

4. რთულუ ქცევა  და მისი მართვა:

 • რა არის ქცევითი დარღვევა?
 • რა არის მაკორექტივებელი მიდგომები ?
 • ABC მოდელი, რთული ქცევის მართვა
 • ქცევის დადებითი განმტკიცების 5 სტრატეგია
 • ქვევის უარყოფითი გამნტკიცება
 • რთული ქცევის გამომწვევი ძირითადი მიზეზები
 • რას წარმოადგენს ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტიულობის სინდრომი?
 • დამოუკიდებელი ცხოვრების საჭირო უნარების განვითარება

5. გონებრივი ჩამორჩენილობა:

 • რა არის გონებრივი ჩამორჩენილობა
 • რითი ხასიათდება გონებრივი ჩამორჩენილობა
 • ვერბალური ფუნქციის დარღვევა
 • დისლექცია
 • აუტიზმი
 • ჰიდროცეფალია
 • ეპილეფსია
 • ტიკური აშლილობა
 • დაუნის სინდრომი
 • ადაბტაციური ფუნქციების  განვითარება

6. ბავშვთა განათლებისა და განვითარების ფსიქოლოგია (ბავშვის ბიო-ფსიქო-სოციალური განვითარება (ნორმა):

 • ბავშვის ასაკობრივი განვითარება: აღქმა, ყურადღება, აზროვნება, მეტყველება, ფანტაზია, ფიზიკური განვითარება, კოგნიტური განვითარება, ფსიქო სოციალური განვითარება

ჩამოთვლილი საკითხების გარდა მსმენელს შეუძლია ასევე მიიღოს მისთვის სასურველ კითხვებზე პროფესიული პასუხები ფსიქოლოგიაში! 

ტრენინგები ჩატარდება შაბათისა და კვირის დღეებში, 10 აკადემიური საათი!

ტრენინგს წაუძღვბა ფსიქოლოგი თეა მუყმანიანი

მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა მიიღოს სერტიფიკატი,ამისთვის საჭიროა გაიაროს ტესტირება (რაც გულისხმობს ტრენინგზე გავლილი მოდულის შეჯამებას ) ტესტირებაზე რეგისტრაციის ფასია - 15 ლარი!

გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) ლიცენზირებული სერტიფიკატი.

ტრენინგზე მოსახვედრად აუცილებელია წინასწარ დარეგისტრირდეთ ქვემოთ მითითებულ სარეგისტრაციო ბმულზე.

თქვენი განაცხადის გასააქტიურებლად, მიმდინარე აქციის ფარგლებში საჭიროა, მოახდინოთ ტრენინგის რეგისტრაციის საფასურის (85 ლარის) ანგარიშსწორება მითითებულ საბანკო ანგარიშზე:

 • ს.ს.„საქართველოსბანკი“, GE37BG0000000101390073,
 • მიმღები: ი/მ რევაზი ფოცხვერაშვილი (ტრენინგ ცენტრი ფსიქოლოგიური განათლების სახლი)

რაოდენობა შეზღუდულია! ასაკი შეუზღუდავი!

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი მაისი 2019
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები