GE

პეკინის გამზ.19,                          ტელ: +995 (32) 230 71 30     ელ–ფოსტა: innovativetrainingcenter@gmail.com
II სადარბაზო, II სართული                  +995 (555) 00 52 01    ფეისბუქი: https://bit.ly/2MDDu1C
თბილისი, საქართველო                       +995 (599) 38 48 57
                                                           

მეტი
აქცია ინკლუზიური განათლების ტრენინგ კურსზე!
ღირებულება: 110 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია

„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“ -ში დაიწყო სასექტემბრო აქცია: ,,ინკლუზიური განათლების ექსპრეს ტრეინინგ-კურსზე + სერტიფიკატი!

მიმდინარე აქციით ტრეინინგ-კურსზე 400 ლარის ნაცვლად გადაიხდით 110 ლარს!

დისტანციური-ონლაინ კურსი დაიწყება 28 ოქტომბრიდან!

არადისტანციური კურსი დაიწყება 24 ოქტომბრიდან და ჩატარდება საწავლო ცენტრში შაბათ-კვირას 12.00სთ.30წთ!

სრული კურსის მოიცავს 10საათს და გადანაწილდება დღეში 2-სთ.-იანი ან 2სთ.30წთ.-იანი ლექციებით.

თითოეულ მსმენელს უფასოდ გადაეცემა ტრეინინგ-კურსის ფარგლებში შემუშავებული ელექტრონული პროგრამის მასალები.

ტრეინინგ-კურსის საფასური 110 ლარი! იმისათვის, რომ ისარგებლოთ მიმდინარე აქციით 24 ოქტომბრამდე უნდა მოახდინოთ განაცხადის შევსება და ნაწილი თანხის ანგარიშსწორება!

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი ლიცენზირებული სერთიფიკატი - შემაჯამებელი ტესტირების საფუძველზე (ტესტირებაზე მონაწილეობის და სერთიფიკატის საფასური 20 ლარი)

ITC-ტრეინინგ ცენტრი გასცემს ორენოვან ლიცენზირებულ სერტიფიკატს! რომელიც აპრობირებულია, როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორში!

კურსს წარუძღვება: ფსიქოლოგი, ასოცირებული პროფესორი თბილისის ღია უნივერსიტეტში, მოწვეული ლექტორი ივანე ჯავახილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - თეონა ნუცუბიძე.

 •  „I T C“ - ტრეინინგ ცენტრი უკვე წლებია აპრობირებულია და გამოირჩევა ინოვაციური და პროფესიონალური ტრეინინგ-კურსებით!
 • „I T C“ - ტრეინინგ ცენტრის სასწავლო პროგრამებს ხელმძღვანელობენ პროფესიონალი პროფესორ-მასწავლბელები. 
 • „I T C“ ორიენტირებულია ინოვაციურ სასწავლო პროგრამებზე;
 • „I T C“-ის კურსებით და ცენტრში მიღებული ცოდნით დასაქმებული არიან მსმენელები სხვადასხვა სფეროში და როგორც საჯარო ისე კერძო სტრუქტურაში!
 • „I T C“ გამოირჩევა საუკეთესო სასწავლო გარემოთი და მორგებულია მსმენელის მოთხოვნებს.

ტრეინინგ-კურსი ეფუძნება უახლეს კვლევებს და მეთოდებს!
 
ტრეინინგზე თეორიულ საკითხებთან ერთად განიხილება კონკრეტული პრაქტიკული ქეისები და დავალებები!

კურსი არ მოითხოვს რაიმე საბაზისო ცოდნას და განკუთვნილია:

 • მასწავლებლებისთვის, 
 • ფსიქოლოგებისთვის, 
 • სტუდენტებისთვის, 
 • მშობლებისთვის, 
 • სოც.მუშაკებისთვის, 
 • ექიმებისთვის და ნებისმიერი დაინტერსებული მსმენელისთვის!

ტრეინინგზე განსახილველი თემები:

1.ინკლუზიური განათლების რაობა

 • ინკლუზიური განათლების დეფინიცია.
 • ინკლუზიური განათლების მიზანი/ ები.
 • ინკლუზიური განათლების სახეები.
 • ინკლუზიური განათლების მოდელები.
 • მულტიდისციპლინური გუნდი.
 • ინკლუზიური განათლებისადმი დამოკიდებულება.

2.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების რაობა

 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების განსაზღვრა.
 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე (სსსმ).
 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების კლასიფიკაცია:
 • შეზღუდულიშესაძლებლობებისადაშეფერხებულიგანვითარებისმქონემოსწავლები.
 • სოციალურ-ემოციურიპრობლემებისმქონემოსწავლები.
 • ნიჭიერიმოსწავლეები.
 • ნიჭიერი ბავშვების მახასიათებლები.
 • ნიჭიერი ბავშვების სწავლება.

3.ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

 • ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის (ისგ) რაობა.
 • ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემადგენელი კომპონენტები:
 • მოსწავლის ძლიერი და სუსტი მხარეები.
 • გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნები.
 • მიზნის მიღწევის ინდიკატორები და საშუალებები.
 • ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (ისგ) და ეროვნული სასწავლო გეგმა (ესგ); მათ შორის მიმართების განსაზღვრა.
 • გეგმის ადაპტაცია; ადაპტაციის სახეები:
 • სასწავლო გეგმის აკომოდაცია.
 • სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია.
 • სასწავლო გეგმაში ალტერნატიული მიზნების შეტანა.

4. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის აკადემიური უნარების შეფასება:

 • შეფასების მიზანი.
 • შეფასების სტრატეგიები და სავარჯიშოები.
 • კითხვის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • თხრობის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • წერის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • მათემატიკური უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.

5. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემეცნებითი უნარების შეფასება:

 • შეფასების მიზანი.
 • შეფასების სტრატეგიები და სავარჯიშოები.
 • მეტყველების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • მეხსიერების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • აზროვნების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.
 • სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე მოსწვლისათვის, შესაძლებლობის შესაბამისი, შეფასების მრავალფეროვანი დავალების შემუშავება და გამოყენება.

ტრეინინგის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი მიიღებს რჩევებს და მითითებებს ინდივიდუალურად თავიანთი პროფესიიდან და საქმიანობიდან გამომდინარე.

კურსს წარუძღვება: ფსიქოლოგი, ასოცირებული პროფესორი თბილისის ღია უნივერსიტეტში, მოწვეული ლექტორი ივანე ჯავახილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - თეონა ნუცუბიძე.

კურსის საფასური: 110 ლარი
 
ტრეინინგ-კურსზე რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად მიყევით ბმულს ან ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს (სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი) 
 
მსმენელს აქვს შესაძლებლობა სურვილის მიხედვით, კურსის დასრულების შემდგომ აიღოს ორენოვანი ლიცენზირებული სერტიფიკატი ტესტირების (რომელიც მოიცავს ტრეინინგზე განხილული თემების შეჯამებას) საფუძველზე. ტესტირებაზე რეგისტრაციის და სერთიფიკატის საფასური შეადგენს 20 ლარს.
 
იმისათვის, რომ ისარგებლოთ მიმდინარე აქციით - აუცილებელია განაცხადის შევსება მითითებულ ბმულზე და უნდა მოახდინოთ ნაწილი თანხის (25 ან 30 ლარის) ანგარიშსწორება 24 ოქტომბრამდე, რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე, ხოლო დანარჩენს გადაიხდით 24 ოქტომბერს ტრენინგის დაწყებამდე სასწავლო-ცენტრის სალაროში!

თანხის ანაგრისწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:

 • ს.ს. „თიბისიბანკი“, ა/ა GE 50TB7841336080100003, მიმღებიშპს „ინოვაციურიტრეინინგცენტრი ITC“
 •  ს.ს. „საქართველოსბანკი“, ა/ა GE03BG0000000725061400, მიმღები: შპს „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი“ 

იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი ნოემბერი 2020
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები