GE
უფასო ექსპრეს ტრეინინგ-კურსი: ინტერპერსნალური კომუნიკაცია და ფსიქოლოგიური ფაქტორები
ღირებულება: 35 ლარი
„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“, კომპანიის იუბილესთან დაკავშირებით, გთავაზობთ უფასო ექსპრეს ტრეინინგ-კურსს: „ინტერპერსნალური კომუნიკაცია და ფსიქოლოგიური ფაქტორები“.
 
მიმდინარე დაფინანსების  პროგრამით სწავლის  საფასური 300 ლარი სრულად დაგიფინანსდებთ და გადაიხდით მხოლოდ კურსზე რეგისტრაციის საფასურს, რომელიც  შეადგენს 35 ლარს!
 
რეგისტრაცია მიმდინარეობს 10 სექტემბრამდე! სწავლა დაიწყება სექტემბერში!
I ჯგუფი: 15 სექტემბერი
II ჯგუფი: 29 სექტემბერი
 
კურსი არ მოითხოვს რაიმე საბაზისო ცოდნას და განკუთვნილია ნებისმიერი დაინტერსებული მსმენელისთვის!
 
ტრენინგის მიზანი:
მსმენელმა შეძლოს მომსახურების და კომუნიკაციის ეფექტური მოდელის საშუალებით მოქალაქეებთან ნდობისა და  კეთილგანწყობილი დამოკიდებულების მოპოვება, არავერბალურ კომუნიკაციაზე დაკვირვების საშუალებით მოქალაქესთან ურთიერთობის პროცესის სწორად წარმართვა.  სტრესულ სიტუაციაში საკუთარი აზრების გადასტრუქტურირება, სტრესის მართვა საკუთარ თავში და ასევე  სხვა პიროვნების დახმარება რთული სიტუაცაში. კონფლიქტურ ვითარებაში ადეკვატური გადაწყვეტილების  მიღება, ასევე, კოგნიტური რესტრუქტურირების ტექნიკის საშუალებით აგრესიის მართვა. თითოეული საკითხის ცოდნა მსმენელს  გაუადვილებს მოქალაქესთან კომუნიკაციის პროცესის  მისთვის სასურველი მიმართულებით წარმარვას და დაეხმარება ფაქტთან დაკავშირებით საჭირო ინფორმაციის მიღებაში.
 
ტენინგის მიზანია ასევე:
 • ადამიანის ფსიქიკის თავისებურებების  შეცნობა;
 • ფსიქიკური პროცესების ანალიზი;
 • ფსიქიკის მუშაობისა და სტრუქტურის თავისებურებების ცოდნა.
 • საკუთარ ფსიქიკურ აქტივობაზე დაკვირვების და კონტროლის უნარი;
 • სოციალური უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
 • გარემოსთან მიმართებაში ადაპტაციის უნარი;
 • ფსიქოლოგიური ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების უნარი.
სასწავლო კურსზე დაშვების წინაპირობები: არ აქვს.
 
სასწავლო კურსის შინაარსი:
 • ეფექტური კომუნიკაციის მოდელი (ვერბალური და არავერბალური)
 • კონტაქტის დამყარების საფეხურები და კომპონენტები
 • აქტიური მოსმენის ტექნიკა
 • ურთიერთგაგების მექანიზმები
 • პიროვნული ნდობის მოპოვების გზები
 • ყურადღების რეაქციები,პერიფრაზირება და მისი გამოყენების სტრატეგიები
 • „მე“ შეტყიბინება და „შენ“ შეტყობინება
 • ბარიერები კომუნიკაციაში
 • სახის მიმიკები და გამოხატული ბაზისური  ემოციები
 • სხეულის ენა, ხმის ტემბრი, მიმიკა, ჟესტუკულაცია
 • სიცრუის ინდიკატორები
 • პიროვნებათაშორის სივრცესთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ასპექტები
 • შეკითხვის დასმის ტექნიკები: ღია, დახურული, შთამაგონებელი, იძულებითი არჩევანის,სუგესტური
 • კონფლიქტი და მისი მართვის სტრატეგია
 • ესკალაციის საფეხურები
 • დესკალაცია და მედიატორის როლი კონფლიქტში
 • წინასწარგანწყობა და სტერეოტიპები, სტიგმა, დისკრიმინაცია
 • პიროვნების განსაზღვრება
 • ადამიანის ასაკობრივი განვითარების თეორიები
 • პიროვნების თანდაყოლილი და შეძენილი თვისებება
 • პიროვნების სტრუქტურა
 • ხასიათი ტემპერამენტი
 • პიროვნების შეფასება-სქემა-მეთოები
 • პირველი შთბეჭდილება შეცდომები და მიზეზები
 • პოსტ ტრამვული სტრესული აშლილობა, კლასიკური ტრიადა - პ ტ ს ა
 • ტრავმული სტრესი, სტრესის დაძლევის მექანიზმები,რეაქციები სტრესზე,ტრამვის გადატანის ფაზები
 • დეპრესია (მათი განვითარების ეტაპები)
 • პროფესიული სტრესი
 • კოგნიტური რესტრუქტურირება
 • აგრესიის მენეჯმენტი, ემოციები
 • სიტუაციური გავლენები
 • როგორ ვმართოთ ბრაზი კონსტრუქციულად
 • აგრესიის მართვის ტექნიკა
 • ლიდერობა სიტუაციის მართვა
 • ადამიანის ასაკობრივი განვითარება, განვითარების კრიზისული პერიოდები
კურსს წარუძღვება: ფსიქოლოგი თეა მუყმანიანი
 
ტრეინინგები ტარდება შაბათ-კვირას!
კურსი მოიცავს 8 სალექციო საათი

სურვილის მიხედვით, ვინც თანახმა იქნება კურსის ბოლოს გავა გამოცდაზე და აიღებს სერტიფიკატს. გაიცემა ორენოვანი ლიცენზირებული სერტიფიკატი გამოცდის საფუძველზე. (გამოცდაზე გასვლა და სერტიფიკატის აღება ფასიანია, ღირებულება 15 ლარი).
 
აუცილებელია წინასწარ რეგისტრაცია!
 
განაცხადის შევსების შემდგომ კურსზე რეგისტრაციის საფასურის (35ლარის) ანაგრიშსწორება უნდა მოახდინოთ 10 სექტემბრამდე, რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე.     
 
თანხის ანაგრისწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:
 • ს.ს. „თიბისი ბანკი“, ა/ა GE 50TB7841336080100003, მიმღები შპს „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC“  
 • ს.ს. „საქართველოს ბანკი“, ა/ა GE03BG0000000725061400, მიმღები: შპს „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი“ 
იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!
კურსზე მოხვდებიან მხოლოდ ის მსმენელები, ვისაც ექნება რეგისტრაცია გავლილი  წინასწარ!
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები