GE
ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა
SANGU - ქართული უნივერსიტეტის ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგორმა:
 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS  კრედიტი
პროგრამის ხელმძღვანელი: ჰამლეტ მელაძე; საკონტაქტო ნომერი: 599 57 44 56
 
უნივერსიტეტი აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით და კომპიუტერული ლაბორატორიებით, რაც, თეორიულ ცოდნასთან ერთად, უზრუნველყოფს სტუდენტისთვის უახლესი საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკული გამოყენების უნარს გამომუშავებას.
 
პროგრამის სპეციფიკა ითვალისწინებს სტუდენტის მიერ მრავალი პრაქტიკული პროექტის განხორციელებას. პროგრამა შედგენილია საინფორმაციო ტექნოლოგიებში თანამედროვე საბაზრო მოთხოვნების და სამომავლო პერსპექტივების გათვალისწინებით, რითაც კურსდამთავრებულების კონკურენტუნარიანობა მაღლდება დასაქმების კუთხით.
 
სასწავლო პროცესს უძღვებიან მაღალკვალიფიციური პროფესორ-მასწავლებლები, რაც ფუნდამენტური განათლების მიღების საფუძველს იძლევა.
 
პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს სიღრმისეულად შეისწავლოს მისთვის სასურველი მიმართულება, კერძოდ, პროგრამა მოიცავს შემდეგ არჩევით მოდულებს:
 • დაპროგრამების ტექნოლოგიები;
 • კომპიუტერული მოდელირება
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ტექნოლოგიები
აკრედიტებულია - საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს #163 გადაწყვეტილება
  
მიზანი: საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია საბაზისო საუნივერსიტეტო განათლების მიღებაზე, ინფორმატიკის მიმართულებით პროფესიული საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება-განვითარებაზე.
 
აღნიშნული სპეციალობით ბაკალავრიატში სწავლების ძირითადი მიზნებია:
 • კომპიუტერული ტექნოლოგების პროფილის ისეთი სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც თეორიულ ცოდნასთან ერთად ექნებათ თანამედროვე კომპიუტერებისა და უახლესი საინფორმაციოტექნოლოგიების პრაქტიკული გამოყენების უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარის გამომუშავება;
 • მისცეს კურსდამთავრებულებს ისეთი ცოდნა დაუნარ-ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს მათ კონკურენტუნარიანობას შრომით ბაზარზე;
 • კურსდამთავრებულებს გამოუმუშაოს ახალ სიტუაციებში ადაპტაციის უნარი.
სწავლის შედეგები: ცოდნა და გაცნობიერება: ინფორმატიკის საბაკალავრო კურსის შესწავლის შედეგად: ბაკალავრს ათვისებული უნდა ჰქონდეს თანამედროვე კომპიუტერებისა და ქსელების არქიტექტურის, აგრეთვე სისტემური და გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის საფუძვლები. გარდა ამისა, ათვისებული უნდაჰქონდეს ინფორმატიკის მათემატიკურისაფუძვლები;  ბაკალავრი უნდა ფლობდეს რეალური სამყაროს მოვლენების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირების ტექნოლოგიების საფუძვლებს დაკონკრეტული ამოცანის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, უნდა შეეძლოს ამოცანის ამოხსნისათვის აუცილებელი კომპიუტერული რესურსის გამოყენება;
 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს:
 • მონაწილეობის მიღება კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტების განხორციელებაში;
 • კონკრეტული ამოცანის გადაწყვეტისას პროგრამულიინსტრუმენტებისა და ტექნოლოგიური კომპონენტების ეფექტიანად გამოყენება;
 • მონაცემთა ბაზებისა და კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრატორის ზოგიერთი მარტივი ფუნქციისშესრულება;
 • მარტივი ამოცანების გადასაწყვეტად ალგორითმების შემუშავება და კომპიუტერზე რეალიზაცია
 • ადამიანის მოღვაწეობის სხვადასხვა სფეროებისათვის განკუთვნილი არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის მიზნობრივად გამოყენება.
კომუნიკაციის უნარი: სწავლის შედეგად კურსდამთავრებულს უნდა გამოუმუშავდეს: მსჯელობისა და მისგან გამომდინარე დასკვნებისნათლად, ზუსტად და ადრესატისათვის მისაღებიფორმით მიწოდების უნარი, როგორც ზეპირად, ასევეწერილობით;
როგორც ქართულ, ისე უცხო ენებზე საჭირო დოკუმენტაციის მომზადების და კომუნიკაციის უნარი;
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენებისუნარი. 
 
სწავლის უნარი: კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს სწავლის გაგრძელება განათლების მომდევნო საფეხურზე, როგორც კომპიუტერული ტექნოლოგიების, ასევე სხვამიმართულებით, საქართველოში და საზღვარგარეთ.
 
ღირებულებები: ბაკალავრიატის კურსდამთავრებული შეძლებს: ზნეობრივი და პროფესიული ღირებულებების ფორმირების პროცესში აქტიურ მონაწილეობას და ამღირებულებების დამკვიდრებაში საკუთარი წვლილისშეტანას; პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა დასხვა), ეთიკისა და მორალის ნორმების დაცვას.
 
დასკვნის გაკეთების უნარი: კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტისათვის საჭირომონაცემების შეგროვება, დამუშავება, ანალიზი და ამის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნებისჩამოყალიბება. ამა თუ იმ პრობლემის შესწავლისას წამოჭრილი ამოცანების ანალიზის საფუძველზე ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება.
 
შეფასების სისტემა
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში მოქმედი სტუდენტის მიღწევების შეფასების სისტემა 100 ქულიანია;
 
შეფასების სისტემა ითვალისწინებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
 • (A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
 • (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
 • (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
 • (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
 • (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60%;
შეფასების სისტემა ასევე ითვალისწინებს ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
 • (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში.
 • (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
შეფასება მოიცავს შუალედურ და დასკვნით შეფასებებს.
 
შუალედური შეფასება შეადგენს 60 ქულას და მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:
 • ყოველკვირეულ/ყოველ მომდევნო კვირას შეფასებები. თითოეულ ჯერზე სტუდენტი ფასდება 2 ან 4 ქულით შესაბამისად.  შეფასება არ ხდება პირველ კვირაში. სულ 20 ქულა ნაწილდება შუალედური შეფასების ამ კომპონენტზე.
 • სემესტრული ნაშრომი (პროექტი, პრეზენტაცია, რეფერატი, ...). ფასდება 10 ქულით.
 • შუალედური გამოცდა, ფასდება 30 ქულით. გამოცდაზე გასვლა სავალდებულოა და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს 12 ქულას. სტუდენტს აქვს შუალედური გამოცდის გადაბარების უფლება. შუალედური გამოცდა ტარდება უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრში.
  პირველი და მეორე კომპონენტებისთვის დაწესებულია ჯამური მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 12 ქულა.
დასკვნითი გამოცდა 40 ქულით ფასდება. დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 21 ქულა. დასკვნითი გამოცდა ტარდება უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრში.
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები