GE
ფინანსური მენეჯმენტის კურსი IFRS-ის სტანდარტებით!
ღირებულება: 500 ლარი
,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ ფინანსური მენეჯმენტის კურსს IFRS-ის სტანდარტების გამოყენებით!
 
ბუღალტრების საყურადღებოდ!
მოემზადეთ IFRS-ის ის სტანდარტებში, რომლის მიხედვითაც ფინანსური უწყიდების ჩაბარება 2019 წლიდან  სავალდებულო იქნება 3,4 კატეგორიის კომპანიისთვის!
 
პროგრამა განკუთვნილია:  ბიზნესის ფინანსური მართვის საკითხებით დაინტერესებული პირებისთვის, მოქმედი მენეჯერებისთვის, ბუღალტრებისთის, მთავარი ბუღალტრებისთვის და დამწყები და მოქმედი ფინანსისტებისთვის, ეკონომისტებისთვის.
 
კურსის დასახელება: ,,ფინანსური მენეჯმენტი“ -  IFRS-ის სტანდარტების გამოყენებით
 
კურსი მოიცავს:
 
ლექცია 1-8 ოპერაციებისა და მოვლენების აღრიცხვა
1. ბასს (IAS) 2 - სასაქონლო-მატერილური ფასეულობები
2. ბასს (IAS) 16 - ძირითადი საშუალებები
3. ბასს (IAS) 38 - არამატერიალური აქტივები
4. ბასს (IAS) 40 - საინვესტიციო ქონება
5. ბასს (IAS) 23 - სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები
6. ფასს (IFRS) 15 - მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან მიღებული ამონაგები
7. ბასს (IAS) 17 - იჯარა და ფასს (IFRS) 16 იჯარა
 
ლექცია 9-11 შეფასებები
1. ფასს (IFRS) 13 - რეალური ღირებულების შეფასება
2. ბასს (IAS) 36 - აქტივების გაუფასურება
3. ბასს (IAS) 8 - სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები
4. ფასს (IFRS) 1 - ფასს-ის პირველად გამოყენება
 
ლექცია 12 ანგარიშგება
1. ბასს (IAS) 1 - ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა
2. ბასს (IAS) 7 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
 
კურსს უძღვება: მიხეილ მუმლაძე
მიხეილის პროფესიული კარიერა მოიცავს 10 წლიან სამუშაო გამოცდილებას ფინანსებში, ბუღალტერიაში, ბიზნესისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების კონსალტინგში. მიხეილი მუშაობდა სხვადასხვა ორგანიზაციებში და ასევე საჯარო სექტორში. მისი გამოცდილება მოიცავს მუშაობას წარმოების მიმართულებით ასევე ენერგეტიკის სექტორში. 2018 წლიდან მიხეილი კითხულობს სალექციო კურსს IFRS სტანდარტები პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის და ფინანსების მართვას ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში.
 
მიხეილი ფლობს მაგისტრის ხარისხს ბიზნესის სისტემების ანალიზსა და დიზაინში - City University London. ასევე, ACCA-ის უმაღლეს დიპლომს აღრიცხვასა და ბიზნესის ადმინისტრირებაში.
 
გაითვალისწინეთ: ლექციების მსვლელობისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პრაქტიკული მაგალითების და სიტუაციური ამოცანების განხილვას, როგორც მსოფლიო, ასევე ქართული კომპანიების დამახასიათებელ მნიშვნელოვან ნიუანსებს. მსმენელებს გადაეცემათ სასწავლო მასალები და პრაქტიკული სავარჯიშოები, გაიმართება დისკუსიები, თავად მსმენელებისთვის საინტერესო და პრობლემური სიტუაციური მაგალითების განხილვა და მისი თავიდან აცილების კვალიფიციური და სწორი მიდგომები.
 
კურსდამთავრებულის უპირატესობანი: დამოუკიდებლად შეძლებენ ფინანსური მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობას. ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან საქართველოში არსებული წამყვანი კომპანიის მთავარი ბუღალტრები და ფინანსისტები, მენეჯერები, ბიზნესმენები.
 
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია.
პროგრამის საფასური: 500 ლარი - 4 კაცი და მეტი ჯგუფში.
 
ჩვენს მიერ მომზადებულები არიან, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო კომპანიის ბუღალტრები და ფინანსისტები, კომპანიის ხელმძღვანელები, მათ შორისაა: შპს ,,პსპ დაზღვევა“, შპს ,,ემბავუდ ჯორჯია“, შპს ,,ფურშეტ ჯორჯია“, შპს ,,სახალხო აფთიაქი“, შპს ,,გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება" და სხვა კომპანიების წარმომადგენლები.
 
კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში, ვითვალისწინებთ უშუალოდ თქვენს მოთხოვნებს და მხოლოდ თქვენი კადრებისთვის ჩატარდება სასწავლო კურსი!
  • სავარაუდო თარიღი გასულია
  • ჩატარების ადგილი თბილისი
  • სწავლების ენა ქართული
  • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები