GE
ინგლისური ენის სასაუბრო, ბიზნეს და სამედიცინო სასერტიფიკატო კურსები
,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ ინგლისური ენის სასაუბრო, ბიზნეს, სამედიცინო სასერტიფიკატო კურსებს! გთავაზობთ აგრეთვე კორპორატიული ტრენინგების ჩატარებას თქვენი კადრებისთვის!
 
ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით შესაძლებელია პროგრამის ინტენსიურად გავლა.
 
კომპანიის წარმომადგენლებს ვამზადებთ როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე 5 და მეტი მსმენელის შემთხევვაში პედაგოგი გეწვევათ ადგილზე.
 
ჩვენი ტრენერები არიან გამოცდილი, სერტიფიცირებული სპეციალისტები!
ლექციები მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე.
 
1. GENERAL ENGLISH - FIVE LEVELS - ხუთი საფეხური
 • Elementary
 • Pre- Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediat
 • Advanced
სახელმძღანელოები – New English File, Cutting Edge, Speak Out, English Vocabulary in Use, Grammar practice (Elian Walker Steve Ellsworth), Intermediate Grammar Practice (Michael Vince).
 
Additional resources - CNN books (four volumes-ოთხტომეული), Penguin readers (for all levels - ყველა დონეზე).
 
Communicational English – სასაუბრო ინგლისური:
 • საგაზეთო სტატიების გარჩევა: HL Herald Tribune Economics, topics for discussion - სხვადასხვა სასაუბრო თემები.
 • ELS (English as a Second Language) Reading: თემატური ლექსიკონის წარმოება, პირდაპირი მეთოდით (Direct Method) სწავლება, რომელიც გულისხმობს ენის შესწავლას მხოლოდ ინგლისურად საუბრით (გაკვეთილის მსვლელობისას არ უნდა ითქვას არც ერთი სიტყვა მშობლიურ ენაზე).
Essay writing - აკადემიური წერა (ესეები):
 • TOEFL ESSAYS
 • Stephen Bailey - Academic Writing a Handbook for International Students: 1. Basic Method, 2. the Writing Process.
კურსის შინაარსი: თითქმის ყველა ჟანრის აკადემიური ნაშრომი არგუმენტირებას მოითხოვს, ვინაიდან ნებისმიერი ნაწარმოების მიზანია მკითხველის დარწმუნება, რომ რასაც ავტორი ამბობს, საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ეს კი მოითხოვს სათანადო სტრატეგიების შემუშავებას, რათა ავტორმა ეფექტურად გადმოსცეს თავისი მოსაზრებები და გაითვალისწინოს მკითხველის შეხედულებები და მოლოდინები. არგუმენტირების უნარი ეხმარება ადამიანს იდეების განვითარებასა და ორგანიზებაში, შეხედულებების დამაჯერებლობის შეფასებაში, ლოგიკური თანმიმდევრულობის დაცვასა და სათქმელის ნათლად და ეფექტურად წარმოდგენაში - ყველა ეს უნარი ძალიან ღირებულია აკადემიური წერის ნებისმიერი ჟანრისათვის.

სწავლის ხანგრძლივობა თვეში – 12 ლექცია 1სთ 30წთ - კვირაში 3-ჯერ
ღირებულება თვეში: მცირერიცხოვან (3-5 კაცი) ჯგუფებში: 
100 ლარი - Elementary
110 ლარი - Pre-Intermediate
120 ლარი - Intermediate
130 ლარი - Upper-Intermediate
140 ლარი - Advanced
 
ინდივიდუალურად: ღირებულება 160 ლარი თვეში, კვირაში 2-ჯერ - თვეში 8 - 1სთ-იანი ლექცია
ინდივიდუალურად: ღირებულება 240 ლარი თვეში, კვირაში 3-ჯერ - თვეში 12 - 1სთ-იანი ლექცია
 
სასწავლო მასალებად გამოიყენება, როგორც სკოლის სახელმძღვანელოები, ასევე დონეების მიხედვით თანამედროვე საერთაშორსიო დონის საკომუნიკაციო წიგნები, მოსმენები და სავარჯიშოები.
 
2. Business English - ბიზნეს ინგლისური:

ინგლისურის შემსწავლელთა რიცხვი სწრაფად იზრდება და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ბევრს აქვს სურვილი გააფართოვოს თავისი ბიზნესი დადაამყაროს უცხოელ ინვესტორებთან ურთიერთობა. ამ მიზნით VIP Intellect Group გთავაზობთ ბიზნეს ინგლისურის კურსს, რათა შესძლოთ ურთიერთობა დღესდღეობით არსებულ მრავალ საერთაშორისო კომპანიებთან.
 
NEW MARKET LEADER - 5 დონე
 • ELEMENTARY
 • PRE-INTERMEDIATE
 • INTERMEDIATE
 • UPPER - INTERMEDIATE
 • ADVANCED 
სწავლის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია თვეში − კვირაში 3-ჯერ.
სწავლის საფასური: ინდივიდუალურად − 300 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
 
სწავლის საფასური მცირერიცხოვან ჯგუფებში:
ELEMENTARY – 160 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
PRE-INTERMEDIATE – 170 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
INTERMEDIATE – 180 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
UPPER - INTERMEDIATE – 190 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
ADVANCED – 200 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ შესძლებთ ბიზნესთან დაკავშირებული მასალების წაკითხვას და პასუხის გაცემას ან ბიზნეს-პარტნიორთან ურთიერთობას, მოლაპარაკებას, შეთანხმებას; საქმიანი ბიზნეს მიმოწერის წარმოებას, ნახევრად ფორმალური მეილების (semi-formal business style) წერას. კურსის დასრლების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.
 
3. სამედიცინო ინგლისურის კურსი
VIP Intellect Group გთავაზობთ სამედიცინო ინგლისურის მოსამზადებელ კურსს. კურსი განკუთვნილია ექიმებისთვის, სამედიცინო სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ექთნებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ intermediate (B2) დონე ინგლისურ ენაში.
 
კურსი ითვალისწინებს შემდეგი თემების შესწავლას:
 • ისტორიის შევსება
 • პაციენტის მიღება-გასინჯვა
 • გამოკვლევები
 • დიაგნოზის დასმა
 • მკურნალობა
კურსის ხანგრძლივობა:
ჯამში ჩატარდება - 8 კვირა, 16 გაკვეთილი, კვირაში 2 გაკვეთილი (1.5 საათი).
8 გაკვეთილის ღირებულება:
ინდივიდუალურად - 200 ლარი
2-3 კაციან  ჯგუფებში - 150 ლარი
 
4. სასერთიფიკატო პროგამები - TOEFL - (paper -based, IBT)
კურსი გათვალისწინებულია მათთვის, ვინც სწავლის გაგრძელებას ან სპეციალისტად მუშაობის დაწყებას აპირებს აშშ-ში. მსურველმა უნდა იცოდეს ინგლისური საშუალოდ ან კარგად. სწავლის ვადა დამოკიდებულია მსმენელის ცოდნის დონეზე.
 
TOEFL (paper-based) - პროგრამა მოიცავს ოთხ ეტაპს:
 • Listening skill - (მოსმენა) - მოკლე და გრძელი დიალოგების გარჩევა. თემები, მოსმენა, სხვადასხვა საგნის - გეოლოგია, ისტორია, ბიოლოგია, სამედიცინო სფერო.
 • Structure - (გრამატიკის ნაწილი) - ამ ნაწილში ისწავლება წინადადებები, რომლებშიც უნდა იპოვოთ ერთი გრამატიკული შეცდომა, სულ გამოცდაზე სთავაზობენ 20-25 წინადადებას და მათი გარჩევა და შეცდომის პოვნა არის დროში შეზღუდული.
 • Reading skill- (ტექსტის გარჩევაა) - ისწავლება თემატიკური ტექსტების გარჩევა და ცალკე სიტყვების მარაგის დამუშავება.გამოცდაზე მოცემულია 4-5 ტექსტი, განსხვავებული სირთულის.
 • Writing skill - (თემის დაწერა) - კურსის დროს ისწავლება 150-200 ზოგადი თემა არა სპეციფიკური, ენის აღწერის წესები და სტრუქტურა.
მეცადინეობები მიმდინარეობს როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფებში.
სწავლის ხანგრძლივობა: კურსი მოიცავს 18 ლექციას – კვირაში სამჯერ 90 წთ

კურსის საფასური:
ინდივიდუალურად - 600 ლარი;
ჯგუფში – 350 ლარი;
თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ეპატად.
 
IELTS - კურსი გათვალისწინებულია მათთვის, მუშაობის დაწყებას აპირებს კანადაში და ევროპაში. სწავლის ვადა დამოკიდებულია მსმენელის ცოდნის დონეზე.

IELTS - პროგრამა მოიცავს ოთხი უნარის შეფასებას:
 • Listening skill - (მოსმენა) – შეიცავს 4 მოსასმენ ნაწილს  (საუბარი და ლექციები) მოსმენას მოყვება სხვადასხვა ამოცანა/ დავალება სიტყვების ჩაწერა, დაკავშირება, 3 ვარიანტიდან ერთის შერჩევა).
 • Speaking skill- (ლაპარაკი) - მოიცავს საუბარს 3 თემაზე, მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს საშუალება მიაწოდოს გამომცდელს ინფორმაცია თავის თავზე, ზოგად თემებზე (მაგ. რას ნიშნავს ინტერნეტი შენთვის)
 • Reading skill - (კითხვა) – მოიცავს 3 ტექსტის გართულებული ტექსტების გარჩევას  მეთოდიკა სწრაფი კითხვისას, კითხვებზე პასუხი, სიტყვების მარაგზე მუშაობა.
 • Writing skill- (წერა) - თემის წერა: ზოგადი თემის წერა, აზრების დასაბუთება
მეცადინეობები მიმდინარეობს როგორც ინდივიდუალურად, ჯგუფებში
სწავლის ხანგრძლივობა: კურსი მოიცავს 18 ლექციას – კვირაში სამჯერ 90წთ
 
კურსის საფასური:
ინდივიდუალურად – 600 ლარი;
ჯგუფში – 350 ლარი;
 
თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ეპატად.
 
კურსებს უძღვება: CELTA-ს (Cambridge Certificate of English LanguageTeaching to Adults) სერტიფიცირებული ბრიტანეთის საკონსულოს პროფესიონალი ტრენერი.
 
გაითვალისწინეთ! ჩვენი კუსდამთავრებულები არიან არა მხოლოდ ფიზიკური პირები, არამედ სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმოამდგენლები.
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული, ინგლისური
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები