GE
ინგლისურის სასაუბრო, ბიზნეს, სამედიცინო და სასერტიფიკატო კურსი!

,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ ინგლისური სასაუბრო, ბიზნეს, სამედიცინო და სასტუმროს პერსონალისთის!

გთავაზობთ აგრეთვე კორპორატიული ტრენინგების ჩატარებას თქვენი კადრებისთვის!

კომპანიის წარმომადგენლებს ვამზადებთ როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე 5 და მეტი მსმენელის შემთხევვაში პედაგოგი გეწვევათ ადგილზე.

ჩვენი ტრენერები არიან გამოცდილი, სერტიფიცირებული სპეციალისტები!

ლექციები მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე.

1. GENERAL ENGLISH

FIVE LEVELS - ხუთი საფეხური

 • Elementary
 • Pre- Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate
 • Advanced

სახელმძღანელოები – New English File, Cutting Edge, Headway, Speak Out, English Vocabulary in Use, Grammar practice (Elian Walker Steve Ellsworth), Intermediate Grammar Practice  (Michael Vince)

 Additional resources- CNN books (four volumes-ოთხტომეული), Penguin readers (for all levels-ყველა დონეზე).

 Communicational English – სასაუბრო ინგლისური:

 • საგაზეთო სტატიების გარჩევა: HL Herald Tribune Economics, topics for discussion - სხვადასხვა სასაუბრო თემები.
 • ELS (English as a Second Language) Reading: თემატური ლექსიკონის წარმოება, პირდაპირი მეთოდით (Direct Method) სწავლება, რომელიც გულისხმობს ენის შესწავლას მხოლოდ ინგლისურად საუბრით (გაკვეთილის მსვლელობისას არ უნდა ითქვას არც ერთი სიტყვა მშობლიურ ენაზე).

 Essay writing - აკადემიური წერა (ესეები):

 • TOEFL ESSAYS
 • Stephen Bailey - Academic Writing a Handbook for International Students: 1. Basic Method, 2. the Writing Process.

კურსის შინაარსი: თითქმის ყველა ჟანრის აკადემიური ნაშრომი არგუმენტირებას მოითხოვს, ვინაიდან ნებისმიერი ნაწარმოების მიზანია მკითხველის დარწმუნება, რომ რასაც ავტორი ამბობს, საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ეს კი მოითხოვს სათანადო სტრატეგიების შემუშავებას, რათა ავტორმა ეფექტურად გადმოსცეს თავისი მოსაზრებები და გაითვალისწინოს მკითხველის შეხედულებები და მოლოდინები. არგუმენტირების უნარი ეხმარება ადამიანს იდეების განვითარებასა და ორგანიზებაში, შეხედულებების დამაჯერებლობის შეფასებაში, ლოგიკური თანმიმდევრულობის დაცვასა და სათქმელის ნათლად და ეფექტურად წარმოდგენაში - ყველა ეს უნარი ძალიან ღირებულია აკადემიური წერის ნებისმიერი ჟანრისათვის.

სწავლის ხანგრძლივობა თვეში – 12 ლექცია 1 სთ 30 წთ  - კვირაში 3–ჯერ

ღირებულება თვეში: მცირერიცხოვან (3-5 კაცი) ჯგუფებში

130 ლარი - Elementary
140 ლარი - Pre-Intermediate
150  ლარი - Intermediate
160  ლარი - Upper-Intermediate
170  ლარი - Advanced

ინდივიდუალურად: ღირებულება 170 ლარი თვეში, კვირაში 2-ჯერ - თვეში -8-1სთ–იანი ლექცია
ინდივიდუალურად: ღირებულება 250 ლარი თვეში, კვირაში 3-ჯერ - თვეში -12-1სთ–იანი ლექცია

სასწავლო მასალებად გამოიყენება, როგორც სკოლის სახელმძღვანელოები, ასევე დონეების მიხედვით თანამედროვე საერთაშორსიო დონის საკომუნიკაციო წიგნები, მოსმენები და სავარჯიშოები.

ჩვენი სერტიფიკატის მისაღებად აუცილებელი პირობაა დონის დასრულება და ორი გამოცდის ჩაბარება (mid term and final exam).

2. Business English - ბიზნეს ინგლისური:

ინგლისურის შემსწავლელთა რიცხვი სწრაფად იზრდება და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ბევრს აქვს სურვილი გააფართოვოს თავისი ბიზნესი და დაამყაროს უცხოელ ინვესტორებთან ურთიერთობა .

ამ მიზნით VIP Intellect Group გთავაზობთ ბიზნეს ინგლისურის კურსს, რათა შესძლოთ ურთიერთობა დღესდღეობით არსებულ მრავალ საერთაშორისო კომპანიებთან.

New market leader - 5 დონე

 • Elementary
 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper -intermediate
 • Advanced

სწავლის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია თვეში −კვირაში სამჯერ.

თვეში 12 ლექცია ინდივიდუალურად:
A1, A2, B1-300 ლარი
B2, C1 - 360 ლარი
თვეში 8 ლექცია - ჯგუფში -150 ლარი

სწავლის საფასური: ინდივიდუალურად − 300 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

სწავლის საფასური მცირერიცხოვან ჯგუფებში კვირაში 3-ჯერ:

Elementary - 160 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
Pre-intermediate - 170 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
Intermediate - 180 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
Upper - intermediate - 190 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.
Advanced - 200 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

თვეში 8 ლექცია ინდივიდუალურად:
A1, A2, B1-200 ლარი
B2, C1 - 240 ლარი

თვეში 8 ლექცია - ჯგუფში -150 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ შესძლებთ ბიზნესთან დაკავშირებული მასალების წაკითხვას და პასუხის გაცემას ან ბიზნეს-პარტნიორთან ურთიერთობას, მოლაპარაკებას, შეთანხმებას; საქმიანი ბიზნეს მიმოწერის წარმოებას, ნახევრად ფორმალური მეილების (semi-formal business style) წერას. კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი. exam).

3. სამედიცინო ინგლისურის კურსი

VIP Intellect Group გთავაზობთ სამედიცინო ინგლისურის მოსამზადებელ კურსს.

კურსი განკუთვნილია: ექიმებისთვის, სამედიცინო სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ექთნებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ intermediate (B2) დონე ინგლისურ ენაში. იმ შემთხვევაში, თუ პიროვნება არ ფლობს ინგლისური ენის ზემოთ ხსენებულ დონეს, ვთავაზობთ კომბინირებულ მეთოდს, რომელიც ითვალისწინებს სამედიცინო და სასაუბრო ინგლისურის პარალელურ რეჟიმში შესწავლას. ამ შემთხვევაში სწავლების ხანგრძლივობა, რა საკვირველია, იზრდება.

კურსი ითვალისწინებს  შემდეგი თემების შესწავლას:

 • ისტორიის შევსება
 • პაციენტის მიღება-გასინჯვა
 • გამოკვლევები
 • დიაგნოზის დასმა
 • მკურნალობა

კურსის ხანგრძლივობა:

8 გაკვეთილის ღირებულება:
ინდივიდუალურად - 200 ლარი
2-3 კაციან  ჯგუფებში - 150 ლარი

ინგლისური ენა-სასტურმოს პერსონალისთვის!

VIP INTELLECT GROUP გთავაზობთ ინგლისური ენის კურსს, რომელიც გათვლილია სპეციალურად სასტუმროს თანამშრომლებისთვის.

კურსის მსვლელობისას შეისწავლით:

 • ძირითად პროფესიულ ფრაზეოლოგიასა და ტერმინოლოგიას
 • გრამატიკულად გამართული დიალოგების წარმოებას
 • შეძლებთ დისკუსიაში ჩაბმას
 • გაიმდიდრებთ ლექსიკას
 • ჩამოგიყალიბდებათ კითხვა - პასუხის და მოსმენის უნარ-ჩვევები

სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემატიკას:

 • სტუმრის მისალმება, დახვედრა, რეგისტრაცია;
 • სასტუმროსა და ოთახების მომსახურება;
 • პრობლემები და მათი გადაწყვეტა;
 • ტელეფონით ჯავშნის მიღება, ფასების და პირობების გაცნობა;
 • სასტუმროს სარესტორნო მომსახურების გაცნობა და მენიუს ახსნა შეთავაზება.
 • ინფორმაციის მიწოდება ღირსშესანიშნაობების შესახებ;
 • დამატებითი მომსახურებების შეთავაზება.

კურსი გათვლილია elementary დონის მსმენელებისთვის.

კურსის ხანგრძლობა არის ინდივიდუალური და დამოკიდებულია მსმენელის მიერ ინლისური ენის ცოდნის დონეზე (2 ან 3 თვე).

ღირებულება 3-5 კაციან ჯგუფში: 100 ლარი;
ღირებულება წყვილში: 150 ლარი
ინდივიდუალურად: 200 ლარი.

გაითვალისწინეთ! ჩვენი კუსდამთავრებულები არიან არა მხოლოდ ფიზიკური პირები, არამედ სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმოამდგენლები.

 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული, ინგლისური
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები