GE

ლიზა ნაკაშიძე-ბოლქვაძე ქუჩა N8     ტელ.: (+995) 577 38 46 51      ელ.ფოსტა: myeduhous@gmail.com
თბილისი, საქართველო

მეტი
აქცია კურსზე - „სკოლამდელი ასაკის და მოზარდ ბავშვთა განვითარების ფსიქოლოგია“
ღირებულება: 90 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია

ტრენინგების ცენტრი „ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC“ იწყებს საშემოდგომო აქციას  - „სკოლამდელი ასაკის და მოზარდ ბავშვთა პიროვნულ და ინტელექტუალურ განვითარებაზე ორიენტირებული ფსიქოლოგიური მიდგომები“ სასერტიფიკატო ექსპრეს ტრენინგ-კურსზე!

აქციის ფარგლებში, ტრენინგის ღირებულების 400 ლარის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით მხოლოდ 90 ლარს!  

სწავლება დაიწყება:
I ჯგუფი - 19 ოქტომბერი შაბათი-კვირა
II ჯგუფი - 26 ოქტომბერი შაბათი-კვირა

ტრენინგი დაიწყება მსმენელთან ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე.

ტრენინგები ჩატარდება მხოლოდ შაბათისა და კვირის დღეებში, 10 აკადემიური საათი და  გადანაწილდება  

დღეში 2სთ და 30-წუთიანი ლექციებით

ტრენინგს წაუძღვება ფსიქოლოგი თეა მუყმანიანი

მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა, სურვილის შემთხვევაში, ბოლო ლექციაზე მიიღოს სერტიფიკატი, ამისთვის საჭიროა გაიაროს ტესტირება (რაც გულისხმობს ტრენინგზე გავლილი მოდულის შეჯამებას)

ტესტირებაზე რეგისტრაციის ფასია - 15 ლარი!

გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) ლიცენზირებული სერტიფიკატი, რომელიც აპრობირებული როგორც საჯარო, ასევე კერძო სამსახურებისთვის.

გადმოგეცემათ ტრენინგის მოდულის ელექტრონული ვერსია და ელ.წიგნები.

„ფსიქოლოგიური განათლების სახლი P E T C“ არის ტრენინგების ცენტრი, რომელსაც:

 • „P E T C“ ჰყავს პროფესიონალი ფსიქოლოგები, რომლებსაც აქვსთ 10-წლიანი მუშაობის გამოცდილება;
 • „P E T C“ მოწვეული ჰყავს პროფესიონალი ტრენერები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ თანამედროვე ტრენინგების მოდულებზე, რაც მორგებულია მსმენელის ინტერესებზე და შემდეგი დასაქმების პერსპექტივაზე;
 • „P E T C“ ფსიქოლოგიურ განათლების სახლს მსმენელს,  მისთვის სასურველ კითხვებზე აქვს პასუხები და რეკომენდაციები ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ მსმენელებს საშუალება ეძლევათ წარმატებით დასაქმდნენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო სამსახურში, რადგან მიღებული ცოდნა საშუალებას აძლევთ მათ იყვნენ წარმატებულები;
 • „P E T C“ მსმენელს არ მოეთხოვება საბაზისო ცოდნა ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ ეს არის სასწავლო და კომფორტული გარემო მსმენელებისთვის;
 • „P E T C“  მთავარი პრიორიტეტია, მსმენელს მისცემს საშუალებას იყოს წარმატებული და პროფესიონალი.

ტრენინგი განკუთვნილია: მშობლებისათვის, პედაგოგებისათვის, ფსიქოლოგებისათვის, სოც.მუშაკებისათვის, ექიმებისათვის და სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული პირებისათვის. იგი არ მოითხოვს საბაზისო ცოდნას!

ტრენინგზე მიღებული ცოდნა საშუალებას მოგცემთ გაეცნოთ საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდილებას,ბავშვები აღზრდის პარალელულად, უამრავ ბიო-ფსიქო-სოციალურ ცვლილებებს განიცდიან,ეს ცვლილებები ერთი დიდი ნაკრებია,ამიტომ მათთან მიმართებით აუცილებელია გათვალისწინებული იყოს მათი ფსიქიკური განვითარების კანონზომიერება.ბავშვის გონებრივი,ემოციური და ქცევითი თავისებურებების,მათი მიდრეკილებების და ინტერესების ცოდნა ეხმარება უფროსებს წარმართონ მათი განვითარება და ამით თავიდან აიცილონ მრავალი შეცდომა მათ აღზრდასა და განვითარებაში.

ტრენინგზე განიხილება შემდეგი მოდული:

1. ბავშვთა ასაკობრივი თავისებურებები

 • ბავშვის ასაკობრივი განვითარების თავისებურებანი და კანონზომიერებები (ბიო-ფსიქო-სოციალური);
 • კონცეფციები და ფსიქოანალიტიკური თეორიები ბავშვის ფსიქიკის განვითარების შესახებ;
 • განვითარების კრიზისული პერიოდები (ადრეილი ბავშვობიდან გარდამავალი ასაკის ჩათვლით);
 • აღზრდა და კომუნიკაცია: შექება-წახალისება, მშობლისა და პედაგოგის მიერ გამოყენებული სტრატეგიების როლი ბავშვის ადეკვატური თვითშეფასების ფორმირებაში;
 • თამაშის როლი და დანიშნულება ბავშვის განვითარებაში;
 • როგორ ვესაუბროთ შვილებს ისე, რომ მოგვისმინონ
 • ბაღი და სკოლა სოციალურ გარემოში ადაბტაციის რისკები და ფაქტორები;
 • ინტლექტუალური განვითარება;
 • ფიზიკური განვითარება;
 • მორალური განვითარება;
 • მოზარდობის პერიოდის ასაკობრივი მახასიათებლები (თინეიჯერი-პუბერტატული ასაკი და მისი კრიზისი);
 • გენეტიკა თუ აღზრდა?
 • მორალური ნორმები და სიცრუე რატომ ცრუობენ ბავშვები;
 • მეგობრობის სტადიები ბავშვებში;
 • ოჯახი, ბაღი, სკოლა-სოციალური სფერო და თვითშეფასების საფუძვლები;
 • ინტელექტი, აზროვნება და მეტაშემეცნება (ასაკი და განათლების ფსიქოლოგია);
 • აღზრდის სხვადასხვა სტილი და აღზრდაში დაშვებული შეცდომები;
 • „ვინ ვარ მე“, მეს-იდენტობის ფორმირება და კონცეფცია;
 • ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები;

2. რთული ქცევა და მისი მართვა

 • ქცევითი დარღვევები და ქცევის აშლილობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები;
 • ჰიპერაქტიულობის, იმპულსურობის და ყურადღების დეფიციტის სინდრომი;
 • აუტიზმი;
 • დევიაციური ქცევა და ფაქტორები რაც ამ ქცევას განაპირობებს;
 • ჰობი რეაქციები ბავშვებში და ავტორიტეტის გავლენა მათზე;
 • შექმნილი აუდიტორიის მითი მოზარდებში;
 • თანასწორობის მორალი გარდამავალ ასაკში და მშობლებთან კონფლიქტის მიზეზები;
 • დელიკვანტური ქცევა;
 • ინტელექტის განვითარების დარღვევის ფორმები;
 • ტრავმა-დაავადება თუ ნორმალური რეაქცია არანორმალურ მოვლენაზე;
 • ტრავმის გადატანის ბუნებრივი პროცესები;
 • სტრესის განვითარების დინამიკა;
 • ბაზისური ილუზიები;
 • ტანტრუმი და რთული ქვცევის მართვა ABC ქცევი  მოდელი

3. კონფლიქტის მართვის სტრატეგიები

 • ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლინება ქცევის და ემოციის შეფასებით და რეფერირების პროცედურები;
 • საზოგადოებრივი სტიგმა ბავშვებში და მოზარდებში;
 • კონფლიქტის სახეები;
 • ესკალაციის საფეხურების შეფასება კონფლიქტის მართვა ბავშვებში, მედიატორის როლი და სტრატეგიები;
 • როგორ ვმართოთ კომუნიკაცია ეფექტურად;

4. ეფექტური კომუნიკაციის ტექნიკა და სიტუაციების მართვა

 • კომუნიკაციის ვერბალური და არავერბალური მხარე;
 • ეფექტური მოსმენის ტექნიკა;
 • ყურადღების რეაქციები, პერიფრაზირება და გრძნობის ასახვა;
 • სახის მიმიკები და სხეულის ენა, ხმის ტემბრი მიმიკა, ჟესტიკულაცია;
 • სიცრუის ინდიკატორები ბავშვებში და მოზარდებში;

ტრენინგზე მოსახვედრად აუცილებელია წინასწარ დარეგისტრირდეთ ქვემოთ მითითებულ სარეგისტრაციო ბმულზე ელექტრონულად (ელ. ფოსტაზე გამოაგზავნოთ თქვენი მონაცემები: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი)   

თქვენი განაცხადის გასააქტიურებლად,  მიმდინარე აქციის ფარგლებში საჭიროა, მოახდინოთ ტრენინგის რეგისტრაციის საფასურის (90 ლარის) ანგარიშსწორება ,ან დარიცხოთ აღნიშნული თანხის ნაწილი

 • ს.ს.„საქართველოსბანკი“, GE37BG0000000101390073,
 • მიმღები: ი/მ რევაზი ფოცხვერაშვილი

(ტრენინგ ცენტრი ფსიქოლოგიური განათლების სახლი)

რაოდენობა შეზღუდულია! ასაკი შეუზღუდავი!

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი ნოემბერი 2019
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები