GE
გრანდიოზული სასექტემბრო აქცია ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ფსიქოლოგიის ტრენინგ-კურსზე!

„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“  გთავაზობთ გრანდიოზულ ფასდაკლებას: ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ფსიქოლოგიის“ ექსპრეს ტრეინინგ-კურსზე!!!

მიმდინარე აქცია ითვალისწინებს სრული ტრენინგ-კურსის საფასურის 400 ლარის დაფინანსებას და გადაიხდით მხოლოდ კურსზე რეგისტრაციის საფასრუს რომელიც შეადგენს 75 ლარს. 

იმისათვის, რომ ისარგებლოთ მიმდინარე დაფინანსებით 16 აგვისტოს ჩათვლით და უნდა მოახდინოთ განაცხადის შევსებისა და სარეგისტრაციო თანხის 75 ლარის ანგარიშსწორებაც!

 • ტრეინინგ-კურსი დაიწება:21 სექტემბერს
 • ლექციები ჩატარდება შაბათ-კვირას
 • ლექციის ჩატარების დრო 14 სთ და 30 წთ.
 • სრული კურსის მოიცავს 10 საათს და გადანაწილდება დღეში 2-საათიანი ლექციებით.

 „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“-ის თქვენ ირჩევთ, რადგან:

 • „I T C“ - ტრეინინგ ცენტრს აქვს უკვე 6-წლიანი გამოცდილება;
 • „I T C“ დაკომპლექტებულია პროფესიონალი კადრებით;
 •  „I T C“ ორიენტირებულია ინოვაციურ სასწავლო პროგრამებზე;
 • ,,I T C“-ის კურსებით და ცენტრში მიღებული ცოდნით  დასაქმებული არიან მსმენელები, სხვადასხვა სფეროში, როგორც საჯარო ისე კერძო სტრუქტურაში!
 • „I T C“ გამოირჩევა საუკეთესო სასწავლო გარემოთი და მორგებულია მსმენელის მოთხოვნებს.

ტრეინინგ-კურსი ეფუძნება უახლეს კვლევებს და მეთოდებს!

ტრეინინგ ცენტრი გასცემს ორენოვან ლიცენზირებულ სერთიფიკატს! რომელიც აპრობირებულია, როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორში!

ტრეინინგზე თეორიულ საკითხებთან ერთად განიხილება კონკრეტული პრაქტიკული ქეისები და თითოეულ მსმენელს ტრეინინგ-კურსის ფარგლებში შემუშავებული პროგრამის  მასალები გადაეცემა ელექტრონულად!

კურსი არ მოითხოვს რაიმე საბაზისო ცოდნას და განკუთვნილია:

 • მასწავლებლებისთვის, 
 • ფსიქოლოგებისთვის, 
 • სტუდენტებისთვის, 
 • მშობლებისთვის, 
 • სოც.მუშაკებისთვის, 
 • ექიმებისთვის და ნებისმიერი დაინტერსებული მსმენელისთვის!

წინამდებარე სასწავლო მოდული შესაძლებლობას მისცემს მსმენელს გაეცნონ ბავშვის/მოზარდის ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებს და დაინახონ რა ბიო-ფსიქო-სოციალური ფაქტორები განსაზღვრავენ პრობლემუ ქცევას. ასევე როგორია მოზადრის მე-იდენტობის ფორმირების პროცესში, განხილული იქნება მოზარდის ფსიქო-სოციალური და მორალური განვითარების თავისებურებები, განვითარების დარღვევის რამდენიმე ფორმა. მსმენელებისთვის მიწოდებული ინფორმაცია დაეყრდნობა საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ საუკეთესო გამოცდილებას, თეორიულ მიდგომებს და გაითვალისწინებს იმ პრობლემებს, რომლებსაც ექსპერტები აწყდებიან არასრულწლოვნებთან მუსაობისას. იქნება ეს მათთნ კომუნიკაცია თუ მათი ასაკობრივი თაისებურებების, მოთხოვნილებების ად ამოტივების სსწორად აღქმა და გააზრება.

საკითხებისადმი ამდაგვარი - სისტემური მიდგომა საშუალებას მოგვცემს დავინახოთ მოზარდის მიე ჩადენილი არასასურველი ქცევა, არა როგოროც ერთი კონკრეტული ეპიზოდი მისი ცხოვრებიდან არამედ გავიზიაროთ და დავინახოთ სრული სოციალური და ფსიქოლოგირი კონტექსტი, რაც საბოლოოდ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერების გათვალისწინებაში დაგვეხმარება.

კურსის ფარგლებში განიხილება შემდეგი თემები:

1.ბავშვის ინტელექტუალური ასაკობრივი განვითარების თავისებურებები: შემეცნებითი/ კოგნიტური განვითარების თეორიები; ჟ. პიაჟეს „ინტელექტუალური განვითარების თეორია.“

 • ჩვილი ბავშვის კოგნიტური განვითარების თავისებურებები;
 • ადრეული ბავშვობის შემეცნებითი განვითარების თეორიები;
 • შუა ბავშვობის შემეცნებითი განვითარების თავისებურებები;
 • მოზარდობის ხანის კოგნიტური განვითარების თავისებურებები.
 • ბავშვთა სხვადასხვა ასაკობრივი  კატეგორიისათვის დამახასიათებელი შემეცნებითი თავისებურებების გამოყენება სწავლა- განვითარების პროცესში.

2.ბავშვის სოციალური და ემოციური განვითარების კანონზომიერებები:

 • ემოციური და სოციალური განვითარების თავისებურებები;  ე. ერიქსონის „პიროვნების განვითარების ფსიქო- სოციალური თეორია.“
 • ჩვილი ბავშვის ემოციური და სოციალური განვითარების თავისებურებები;
 • ადრეული ბავშვობის ემოციური და სოციალური განვითარების თეორიები;
 • შუა ბავშვობის ემოციური და სოციალური განვითარების თავისებურებები;
 • მოზარდობის ხანის ემოციური და სოციალური განვითარების თავისებურებები.
 • ბავშვთა სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიისათვის დამახასიათებელი სოციალური და ფსიქოლოგიური/ ემოციური მახასიათებლების პრაქტიკული თვალით დანახვა და ბავშვის განვითარების პროცესში ხელშემწყობი მექანიზმების გააზრება.

3.აღზრდა და კომუნიკაცია: სოციალური გარემოს როლი ბავშვის ზრდა- განვითარების, მისი დამოუკიდებელ პიროვნებად ჩამოყალიბების პროცესში:

 • სოციალური დასწავლის თეორიები; ქცევითი თეორია- ბიჰევიორიზმი.
 • პოზიტიური განმტკიცების, ნეგატიური განმტკიცების, პოზიტიური დასჯის, ნეგატიური დასჯის მექანიზმები; მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები; პრემარკის პრინციპი და მისი გამოყენების დადებითი შედეგები.
 • განმამტკიცებელი და ავერსიული სტიმულები, როგორც ხელშემწყობი ან/ და ხელის შემშლელი ბავშვის, როგორც დამოუკიდებელი და პასუხისმგებლიანი პიროვნების ჩამოყალიბების პროცესში;
 • ეფექტური და არაეფექტური სტრატეგიები; მათი ეფექტურობის/ არაეფექტურობის დასაბუთება.
 • სტრატეგიების პრაქტიკული გამოყენება.
 • განსხვავებული სტრატეგიების პრაქტიკაში გამოყენების პრინციპები;
 • რეკომენდაციები მშობლებისთვის, მასწავლებლებისთვის, ბავშვთან ეფექტური მუშაობითა და კომუნიკაციით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისათვის.

4.როგორ ვიქცევით ბავშვის თანდასწრებით?! მოზრდილი ადამიანის ქცევა, როგორც მაგალითი ბავშვის შემდგომი ქცევისათვის.

 • მოდელირებით სწავლა. ა. ბანდურას „სოციალურ- კოგნიტური თეორია“.
 • მოდელირებით სწავლის სპეციფიკა;
 • მიბაძვით სწავლის საფეხურები;
 • მიბაძვით სწავლის ფაქტორები;
 • მიბაძვა, როგორც სწავლის წამყვანი ფორმა ბავშვებისათვის.
 • პიროვნული ფაქტორები: თვითეფექტიანობა და თვითრეგულაცია.
 • თვითეფექტიანობის რაობა და მისი მნიშვნელობა სწავლა- სწავლების პროცესში;
 • თვითრეგულაცია და თვითრეგულაციის მექანიზმები.

5.მოზარდობა- გარდამვალი ასაკი.

 • მოზარდობა, როგორც მნიშვნელოვანი ცვლილებების პერიოდი.
 • მოზარდობის ხანის ქრონოლოგიური ასაკის განსაზღვრა;
 • მოზარდისთვის დამახასიათებელი ცვლილებები, როგორც სირთულე თუ “ლეგიტიმური”ასაკობრივი თავისებურება?!
 • მოზარდობის ხანისთვის დამახასიათებელი ზოგადი ასაკობრივი თავისებურებები;
 • მოზარდობის ხანის სხეულებრივი/ ფიზიკური და მოტორული ცვლილებები;
 • მოზარდობის ხანის ფსიქოლოგიური თავისებურებები;
 • მოზარდობის ხანისთვის დამახასიათბელი კვებითი აშლილობები: ანორექსია, ბულიმია.
 • პიროვნული სფეროს განვითარება.
 • თვიშეფასება და თვითკონცეფცია;
 • ურთიერთსაწინაღმდეგო თავისებურებები და მათი გამოვლენის ფორმები.

ტრეინინგის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი მიიღებს რჩევებს და მითითებებს ინდივიდუალურად თავიანთი პროფესიიდან და საქმიანობიდან  გამომდინარე.

კურსს წარუძღვება ფსიქოლოგი: თეონა ნუცუბიძე

კურსი მოიცავს 10 სალექციო საათს

ტრენინგ-კურსზე რეგისტრაციის საფასური 75 ლარი

მსმენელს აქვს შესაძლებლობა  სურვილის მიხედვით-კურსის დასრულების შემდგომ აიღოს ორ-ენოვანი ლიცენზირებული სერთიფიკატი ტესტირების(რომელიც მოიცავს ტრეინინგზე განხილული თემების შეჯამებას)  საფუძველზე.

ტესტირებაზე რეგისტრაციის და სერთიფიკატის საფასური შეადგენს 15-ლარს.

რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად (ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და სათაურის ზოლში მიუთითებთ კურსის დასახელებას)   

იმისათვის რომ ისარგებლოთ მიმდინარე აქციით  უნდა მოახდინოთ სარეგისტრაციო თანხის (75 ლარის) ანაგრიშსწორება 16 აგვისტოს ჩათვლით, რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე.

თანხის ანაგრისწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:

 • ს.ს. „თიბისიბანკი“, ა/ა GE 50TB7841336080100003, მიმღებიშპს „ინოვაციურიტრეინინგცენტრი ITC“  
 • ს.ს. „საქართველოსბანკი“, ა/ა GE03BG0000000725061400,
 • მიმღები: შპს „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი“ 

იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!

 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები