GE
10%-იანი ფასდაკლება სასტუმროს მართვისა და ადმინისტრირების კურსებზე!
მხოლოდ 15 ოქტომბრიდან 22 ოქტომბრამდე, მხოლოდ EDU.ARIS.GE-ის მკითხველთათვის, ,,VIP Intellect Group“ გთავაზობთ 10%-იან ფასდაკლებას სასტუმროს მართვისა და ადმინისტრირების კურსებზე.
 
EDU-პრომო აქციის ფარგლებში თქვენთვის კურსის ღირებულება იქნება: 
 
სასტუმროს ადმინისტრატორის“ მოსამზადებელი სასერტიფიკატო კურსი - 360 ლარი 400 ლარის ნაცვლად;
 
სასტუმროს მენეჯმენტის სასერთიფიკატო კურსი - 360 ლარი 400 ლარის ნაცვლად;
 
საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროს მართვის“ სასერტიფიკატო კურსი - 270 ლარი 300-ის ნაცვლად.
 
სასტუმროს ადმინისტრატორის“ მოსამზადებელი სასერტიფიკატო კურსი:
 
კურსი განკუთვნილია: მათთვის, ვისაც სურს სასტუმროში ადმინისტრატორის პოზიციაზე დასაქმება.
დასაქმების რეალური შესაძლებლობა!
 
გაითვალისწინეთ, წლებია ვთანამშრომლოთ სხვადასხვა ტიპის სასტუმროსთან, როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში. არსებული სასტუმროები სისტემატურად გვაწვდიან ვაკანსიებს და ითხოვენ ჩვენგან კვალიფიციურ კადრებს.
 
დავასაქმეთ, არა ერთი  ჩვენი კურსდამთავრებული, ისინი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობენ ტურიზმის სფეროში საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებად. 
მხოლოდ წარმატებულ კურსდამთავრებულებს აქვთ საშუალება გამოიყენონ ეს შანსი და ჩვენი რეკომენდაციით თავი დაიმკვიდრონ სასტუმროს ბიზნესში.
 
კურსის თემატიკა:
 1. განთავსების ობიექტის ტიპები და ოთახების კატეგორიები
 2. დიდი, საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროს ორგანიზაციული სტრუქტურა და უფლება-მოვალეობები
 3. მიღება-განთავსების (რეცეფციის, ადმინისტრაციის )სამსახურის ურთიერთ თანამშრომლობა სასტუმროს სხვა დეპარტამენტებთან
 4. მიღება განთავსების დეპარტამენტის თანამშრომლები და მათი ფუნქცია მოვალეობები
 5. ადმინისტრატორის (რეცეფციონისტის) სამუშაო აღწერილობა, პროფესიული უნარჩვევები; სამუშაო ბაზრის მოთხოვნები და პრაქტიკაში გავრცელებული სამუშაო პირობები
 6. სასტუმროს სამუშაო პროგრამები; სასტუმროს სამუშაო პროგრამაში მუშაობის პრაქტიკული ნაწილი.
 7. სასტუმროში ანგარიშსწორების წესი და პირობები, თანმდევი დოკუმენტაცია;
 8. სტუმართან ურთიერთობის ეთიკის ნორმები და ადმინისტრაციის შენაგანაწესი
 9. ფორსმაჟორული სიტუაციების მართვა
 10. დაჯავშნის სამსახურის უფლება-მოვალეობები, სამუშაო დოკუმენტაცია და სტუმართან კომუნიკაციის ეტიკეტი; ჯავშნის მიღება და პროგრამაში ასახვა
კურსის ხანგრძლივობა: 20 საათი
კურსის ღირებულება მცირერიცხოვან ჯგუფში: 360 ლარი
ინდივიდუაურად:  16 სთ - 600 ლარი
კურსის ფორმატში ჩატარდება ინფო - ტური 5,4 ვარსკვლავიან, საოჯახო და ჰოსტელის ტიპის სასტუმროებში.
 
კურსდამთავრებულის უპირატესობანი:
სრული კურსის შემდეგ თქვენ შეძლებთ სასტუმროში ადმინისტრატორის პოზიციაზე დასაქმებას, გამოიმუშავებთ იმ უნარ-ჩვევებს რაც აუცილებელია სასტუმროს ადმინისტრატორისთვის, დაეუფლებით გუნდური მუშაობის პრინციპებს.
 
კურსის ხელმძღვენელი - დარინა ხუბაევი.
 
ტურიზმის ექსპერტი, სასტუმროს ბიზნესში 10+ წლიანი გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსი ტრენერი, მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს, როგორც ადგილობრივ ბრენდებთან (Bazaleti Palace, Archi group, Fund Hotel, hotel 27, ჰოტელ ამსერი,), ასევე სასტუმროს საერთაშორისო ქსელებთან ურთიერთობას (Starwood Hotels Group, Accor Hotels Group).
ვითვალისწინებთ რა ზაფხულის სეზონს ლექციები ჩატარდება ინტენსიურად!

სასტუმროს მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი:
კურსს წარუძღვება: დარინა ხუბაევი.
 
ტურიზმის ექსპერტი, სასტუმროს ბიზნესში 10+ წლიანი გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსი ტრენერი, მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს, როგორც ადგილობრივ ბრენდებთან (Bazaleti Palace, Archi group, Fund Hotel, hotel 27, ჰოტელ ამსერი,), ასევე სასტუმროს საერთაშორისო ქსელებთან ურთიერთობას (Starwood Hotels Group, Accor Hotels Group).
 
დასაქმების რეალური შესაძლებლობა! ჩვენი საუკეთესო კურსდამთავრებულები, ჩვენი რეკომენდაციით წარმატებით აგრძელებენ სხვადასხვა სასტუმროში მუშაობას!
აგრეთვე, თავისუფლად შეძლებს სასტუმრო ბიზნესის დაწყებასა და მართვას!
 
პროგრამის მიზანი: ტურიზმი დღეისათვის ყველაზე პერსპექტიული და მოთხოვნადი მიმართულებაა განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში, ტურიზმის განვითარებასთან ერთად იზრდება მოთხოვნა სასტუმროს მენეჯმენტის კვალიფიციურ და პრაქტიკოს სპეციალისტებზე, სწორედ ამ მოთხოვნების შესაბამისად, მოქმედი სასტუმროს მენეჯერებთან ერთად შეიქმნა სპეციალიზირებული პროგრამა, რომელიც აკმაყოფილებს თანამედროვე სასტუმროს ბიზნესის ყველა მოთხოვნას. თქვენ გეძლევათ რეალური შანსი, რომ მიიღოთ კვალიფიციური ცოდნა და შესაბამისად დასაქმდეთ ამ პერსპექტიულ და განვითარებად სფეროში.
 
პროგრამა განკუთვნილია: ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის, ვისი სურვილიცაა დაიმკვიდროს თავი სასტუმროს ბიზნესში წამყვან თანამდებობებზე ან ვისაც სურს საკუთარი სასტუმროს ბიზნეს იდეის განხორციელება.
პროგრამა შედგება ორი ეტაპისგან:
 1. ინტერაქციული ლექციები.
 2. სტაჟირება - პრესტიჟულ სასტუმროებში.
კურსის მიზანია სასტუმროს ინდუსტრიის გაცნობა და ამ მიმართულებით განვითარების ხედვის ჩამოყალიბება შეძლებს პრაქტიკულად მიღებული ცოდნის დანერგვასა და თავის დამკვიდრებას არსებულ სფეროში. ზოგადად პროგრამა განაწილებულია შემდეგი პრინციპით 30%/70% , თეორია/პრაქტიკა.
 
კურსის სწავლის მეთოდები:
 • ვერბალური, ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • დისკუსია/დებატები;
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ახსნა–განმარტებითი მეთოდი;
 • სასტუმროს საოპერაციო პროგრამაში მუშობა;
 • 4 ინფო - ტური 5,4 ვარსკვლავიან, საოჯახო და ჰოსტელის ტიპის სასტუმროებში.
სალექციო კურსი მოიცავს:
 1. განთავსების საშუალებათა ისტორია; სასტუმროს სპეციალიზაცია და კლასიფიკაცია ; სასტუმროთა კლასიფიკაციის ზოგადი პრინციპები ; ტურისტთა განთავსების ობიექტების ტიპოლოგია;
 2. სასტუმროს ორგანიზაციული სტრუქტურა
 3. სასტუმროს მიმღები დეპარტამენტი ; თანამშრომლები და მათი უფლება მოვალეობები
 4. სასტუმროს დოკუმენტაცია და მათი წარმოების წესი
 5. სასტუმროს საოპერაციო პროგრამები
 6. სასტუმროს საოპერაციო პროგრამაში მუშაობა (პრაქტიკული მეცადინეობა)
 7. სასტუმროს გაყიდვებისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი; სასტუმროს მარკეტინგული საქმიანობა • სასტუმრო ინდუსტრიაში ფასწარმოქმნის მექანიზმზე მოქმედი ფაქტორები • სასტუმროს ფასწარმოქმნის მექანიზმზე ზეგავლენის ძირითადი ფაქტორები.
 8. სასტუმრო მომსახურების წარმოებისა და ხარისხის მართვის თავისებურებები • ზოგადი მიმოხილვა • ხარისხის სტანრტული დაგეგმვის მოდელი • სასტუმრო მომსახურების სასიცოცხლო ციკლის ეტაპები • ხარისხის მართვის ფუნქციები • სასტუმრო მომსახურების ხარისხის შეფასების კვოლიმეტრული პარამეტრები
 9. სასტუმროს დასუფთავების სამსახური
 10. სასტუმროს კვებისა და სასმელების დეპარტამენტი. დეპარტამენტის თანამშრმომლები და მათი მოვალეობები
 11. კვების სახეები.
 12. სასტუმროს მომარაგების დეპარტამენტი. მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებისა და მატერიალური მარაგების მართვა.
 13. სასტუმროს ტექნიკური და დაცვის სამსახური
 14. სასტუმროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი. კადრების შერჩევის სტრატეგია; კანდიდატის შტატში აყვანის და გადამზადების ეტაპები; წახალისების და სასჯელის სახეები;
 15. მცირე სასტუმროს საინვესტიციო სტრატეგია
 16. მსოფლიო სასტუმროთა ლიდერი ქსელები საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე -სასტუმრო პროდუქტის დაპროექტება, ადგილობრივი ინვესტიციების ათვისების პრობლემა საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში, მსოფლიოს სასტუმროთა ქსელები
პრაქტიკოსი სპეციალისტები დეტალურად შეგასწავლიან სასტუმროს სპეციფიკას. რეალურ მაგალითებზე დაყრდნობით შეიძენთ ცოდნას, რომელიც დაგეხმარებათ სასტუმროს მიმართულებით ბიზნეს აზროვნების ჩამოყალიბებასა და მართვის უნარ-ჩვევების შემუშავებაში. თქვენი ცოდნით დაძლევთ საქართველოს სასტუმროს ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს და წარმატებით გაართმევთ თავს, სასტუმროს ნებისმიერ დეპარტამენტში, ნებისმიერ თანამდებობას.

სრული კურსის და სტაჟირების გავლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ: სასტუმროს მართვას, ასევე გამოიმუშავებთ იმ უნარ-ჩვევებს რაც აუცილებელია სასტუმროს მენეჯერისთვის, მიეჩვევით გუნდური მუშაობის პრინციპებს.

1. ინტერაქციული ლექციების ხანგრძლივობა: 12 /2 საათიანი ლექცია
ლექციები მიმდინარეობს - კვირაში 3-ჯერ.
სალექციო კურსის ღირებულება ჯგუფში: 360 ლარი.
ინდივიდუალურად: 600 ლარი - 18 სთ.

ლექციების მსვლელობისას ჩატარდება ინფო ტურები 5,4 ვარსკვლავიან, საოჯახო და ჰოსტელის ტიპის სასტუმროებში.
კურსის ბოლოს ყველა კურსდამთავრებული წარმოადგენთ პროექტს!

2. სტაჟირება მიმდინარეობს თბილისის პრესტიჟულ სასტუმროებში.
სტაჟირების ღირებულება: 250 ლარი.
 
საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროს მართვის“ სასერთიფიკატო კურსი:
 
კურსს წარუძღვება: დარინა ხუბაევი. 
სასტუმროს ბიზნესში ცხრა წლიანი გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსი ტრენერი, მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს, როგორც ადგილობრივ ბრენდებთან (Bazaleti Palace, Archi group, Fund Hotel, hotel 27), ასევე სასტუმროს საერთაშორისო ქსელებთან   ურთიერთობას (Starwood Hotels Group, Accor Hotels Group).
 
გაითვალისწინეთ!  ჩვენი საუკეთესო კურსდამთავრებულები, ჩვენი რეკომენდაციით წარმატებით აგრძელებენ მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროში მუშაობას!
აგრეთვე, ჩვენი კურსდამთავრებული თავისუფლად შეძლებს საკუთარი მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროს ბიზნესის დაწყებასა და მართვას!
 
პროგრამის მიზანი: ტურიზმი დღეისათვის ყველაზე პერსპექტიული და მოთხოვნადი მიმართულებაა განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში, ტურიზმის განვითარებასთან ერთად იზრდება მოთხოვნა სასტუმროს მენეჯმენტის კვალიფიციურ და პრაქტიკოს სპეციალისტებზე, სწორედ ამ მოთხოვნების შესაბამისად, მოქმედი სასტუმროს მენეჯერებთან ერთად შეიქმნა სპეციალიზირებული პროგრამა, რომელიც აკმაყოფილებს თანამედროვე სასტუმროს ბიზნესის ყველა მოთხოვნას. თქვენ გეძლევათ რეალური შანსი, რომ მიიღოთ კვალიფიციური ცოდნა და შესაბამისად დასაქმდეთ  ამ პერსპექტიულ და განვითარებად სფეროში.
 
პროგრამა განკუთვნილია: ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის, ვისი სურვილიცაა დაიმკვიდროს თავი სასტუმროს ბიზნესში წამყვან თანამდებობებზე ან ვისაც სურს საკუთარი სასტუმროს ბიზნეს იდეის განხორციელება.
 
კურსის სწავლის მეთოდები :
 • სასტუმროს მოწყობის მინიმალური სტანდარტი
 • სასტუმროების მარკეტინგი და გაყიდვები
 • სასტუმროს უსაფრთხოების ნორმები
 • მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროების ფასწარმოქმნა
 • საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროს მომსახურების (სრვისების) დაგეგმვა.
 • მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროს კადრების ადმინისტრირება, უფლება-მოალეობები და სახელფასო ფონდი.
 • მცირე და საშალო ზომის სასტუმროს ადმინისტრაციული დოკუმენტაციის წარმოება.
კურსის მსვლელობისას გადმოგეცემათ: სასწავლო მასალის ელექტრონული ვერსია და სამუშაო დოკუმენტაციის მზა ფორმები.
 
სრული კურსის შემდეგ თქვენ შეძლებთ:   მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროს მართვას,  ასევე  გამოიმუშავებთ  იმ უნარ-ჩვევებს რაც აუცილებელია  სასტუმროს მენეჯერისთვის, მიეჩვევით გუნდური მუშაობის პრონციპებს .
 
ინტერაქციული ლექციების ხანგრძლივობა: 18 საათი
სალექციო კურსის ღირებულება ჯგუფში: 270 ლარი
 
ასევე გაგიწევთ საკონსულტაიო მომსახურებას, მათ ვისაც  გსურთ სასტუმროს ბიზნესში საქმიანობა და საკუთარი ბიზნესის შექმნა ან სხვის ბიზნესში მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობა, გარდა ამისა დაგეხმარებით კვალიფიციური კადრების მოძიებაში, თქვენი ბიზნესის პოპულარიზაციისთვის მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმვაში, რეკლამირებასა და გაყიდვების გაზრდაში!
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები