GE
აქცია - ტურიზმისა და სასტუმროს მენეჯმენტის კურსი + უფასო სტაჟირება, დასაქმების პერსპექტივა
ღირებულება: 500 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია

ტურიზმის სექტორი ეკონომიკური განვითარების და სამუშაო ადგილების შექმნის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმია, როგორც სექტორთან უშუალოდ დაკავშირებული კომპანიებისთვის, ისე სხვა კომპანიებისთვის, რომლებსაც ესმით, რომ მათი საქმიანობა ან მათი ნაწილი შეიძლება დაკავშირებული იყოს ტურიზმის სექტორთან და ტურიზმთან, როგორც პოტენციურ კლიენტთან.

ტურიზმის მენეჯმენტის პროგრამა საშუალებას იძლევა მონაწილეებმა იცოდნენ ტურიზმის სექტორის ძირითადი მიმართულებები და მისი მიმდინარე ტენდენციები.

პროგრამის მონაწილეებს განუვითარდებათ სექტორზე ორიენტირებული კომპანიების მენეჯმენტისა და მართვის უნარები. კომპანიის სხვადასხვა ფუნქციური სფეროების გავლით, სექტორისა და  პოტენციური კლიენტის გათვალისწინებით.

რატომ უნდა შეისწავლოთ ტურიზმის მენეჯმენტი?

არსებული ტურიზმის მდგომარეობა, მუდმივი გაურკვევლობა, საუკეთესო დროს ქმნის სწავლისთვის და დროის ინვესტიციისთვის ცოდნის შეძენაში, რაც საშუალებას მოგცემთ განვითარდეთ პროფესიონალურად, გქონდეთ შესაძლებლობა, შეიძინოთ ახალი გამოწვევები. ის საკითხები, რაც შეიძლება აისახოს ტურიზმის ბიზნეს რეალობაში, განიხილება ბიზნეს გეგმის საშუალებით, რომელიც უზრუნველყოფს სექტორის სტრატეგიულ, ანალიტიკურ და ეკონომიკურ ფინანსურ სიძლიერეს.
ეხლა არის სწორედ შესაფერისი მომენტი, რომ ისარგებლოთ ტურიზმის მენეჯმენტის პროფესიონალის ცვალებად გარემოში, რათა მოახდინოთ თვისობრივი ცვლილება თქვენს პროფილში, როგორც მომავალი მენეჯერი.

ტურიზმის მენეჯმენტის პროგრამა საშუალებას მოგცემთ იცოდეთ:

 • ტურიზმის სექტორი: მისი სხვადასხვა დარგის ცოდნა და კომპანიის პოზიციონირება ამ სექტორში;
 • მარკეტინგის გამოყენება სექტორისთვის: ამ სექტორში გამოყენებული მარკეტინგის ყველაზე აქტუალური ასპექტების ცოდნა, თუ როგორ უნდა დააკმაყოფილოს ტურისტმა, როგორც მომხმარებელმა, მოლოდინები და კომუნიკაციისა და პოპულარიზაციის ძირითადი არხები.
 • რესურსების მართვა: იცოდეთ კომპანიის რესურსების მართვის ძირითადი ასპექტები და ინსტრუმენტები (ბუღალტრული აღრიცხვა, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი და ა.შ).
 • პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება: ინდუსტრიაში კრეატიულობისა და ინოვაციების განვითარების პოტენციალის განვითარება და მისი მდგრადი მენეჯმენტი ინტეგრალური და სპეციალიზებული ტრენინგის საშუალებით, მონაწილეთა შერჩევა პასუხისმგებლობის დასაკმაყოფილებლად კომპანიებში.
 • მენეჯერული უნარები: გლობალური კომპანიის მენეჯერისთვის ტურიზმის სექტორში საჭირო მართვის უნარის შემუშავება, რათა გუნდის ყველა წევრს შორის მუდმივი  და თანამშრომლობითი ურთიერთობები განვითარდეს.

სასწავლო პროგრამა:

 • ტურიზმი თანამედროვე მსოფლიოში
 • ტურისტული პროდუქტები
 • ტურიზმის ინდუსტრია
 • ტურიზმის  კლასიფიკაცია
 • ტურიზმის სახეები და ფორმები
 • სასტუმრო ინფრასტრუქურა ტურიზმში
 • ტურისტული ბიზნესის მართვა
 • ტურიზმის ინფრასტრუქტურა
 • ტურისტული მომსახურეობის სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში
 • დაზღვევა და უსაფრთხოება ტურიზმში
 • საერთაშორისო ტურიზმის საფუძვლები
 • ტურიზმის გეოგრაფია
 • საერთაშორისო ტურიზმის განვითარება
 • ტურისტული ორგანიზაციები
 • ტურიზმის ეკონომიკა
 • ფასწარმოქმნა ტურიზმში
 • საექსკურსიო მენეჯმენტი და გიდის ხელოვნება
 • ტურიზმის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

სასტუმროს მენეჯმენტი

სასტუმროს მენეჯმენტის სწავლების პროგრამა მიმართულია თეორიული საფუძვლების შესწავლასა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მიღებაზე თანამედროვე სასტუმროს მომსახურების დარგში:

 • სასტუმრო ინდუსტრიის ძირითადი გაგება
 • სასტუმრო საქმის ორგანიზების ძირითადი მოდელები
 • სასტუმროს მომსახურება და მათი მიზანი
 • თანამედროვე სასტუმროების მართვის სტრუქტურა
 • მომსახურების სტანდარტები
 • სანომრე ფონდების კლასიფიკაცია
 • ოპერაციული პროცესები სასტუმროში
 • სასტუმროს მარკეტინგის პოლიტიკა
 • სასტუმროს ფონდების მომსახურების ტექნოლოგია
 • ტურისტების კვებით მომსახურების ტექნოლოგია
 • საკადრო პოლიტიკა, სასტუმროს საწარმოს კორპორატიული კულტურა
 • სასტუმრო მართვის სისტემა „ოპერა“ Opera Property Management System (PMS)

კურსის შესწავლა  იძლევა შესაძლებლობას შეისწავლოთ მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიები სასტუმრო ინდუსტრიაში, თქვენი ცოდნის სისტემატიზირება მოახდინოთ ამ დარგში, მიიღოთ შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესია ან აიმაღლოთ კვალიფიკაცია სასტუმრო ინდუსტრიის სეგმენტში.

ინგლისური ენა - კომუნიკაციის საერთაშორისო ენა ტურიზმში, 1 თვე - 24 აკადემიური საათი, ინგლისური ენის ტერმინები,  უცხოური ტურ ოპერატორების მიერ გამოყენებული ფასების შეთავაზებისას; უცხოური ოპერატორების  ფასების შეთავაზებებისას კითხვის უნარების შეძენა, უცხოურ ოპერატორებთან კომუნიკაციის წესები.

დამატებითი განყოფილება უმაღლესი განათლების გარეშე სტუდენტებისთვის - 1 თვე, 32 აკადემიური საათი

 • ეკონომიკისა და ფინანსების საფუძვლები
 • შრომის კოდექსი
 • საინფორმაციო ტექნოლოგია
 • ბიზნეს კომუნიკაციის ეთიკა

პრაქტიკა - 80 აკადემიური საათი

 • ტურისტული კომპანიის კონცეფციის შემუშავება, დოკუმენტაციის პაკეტის მომზადება, რეგისტრაციის პროცედურის გავლის მისაღებად
 • ტურისტული ფირმის ბიზნეს გეგმა
 • შიდა ტურიზმის მარშრუტების შემუშავება
 • საერთაშორისო ტურიზმის მარშრუტების შემუშავება
 • სასტუმროების, მუზეუმების, სატრანსპორტო კომპანიების მომსახურების შინაარსის, ღირებულებების, მახასიათებლების ანალიზი
 • ტურისტული მომსახურების დაჯავშნა
 • ტურის (ექსკურსიების) გაანგარიშება
 • ქვეყნის / რეგიონის პრეზენტაციის მომზადება
 • ტურისტების ჯგუფის/ ინდივიდუალური ტურისტების  გამგზავრების დოკუმენტების რეგისტრაცია
 • სარეკლამო ტურის (ექსკურსიის) მომზადება
 • დოკუმენტი ტურისტული ფირმის-ტუროპერატორის შესახებ (შეთავაზებული მომსახურების სახეები, თანამშრომლობის პირობები, ტურისტული მომსახურების ხარისხი)
 • ტურისტული მომსახურებისთვის ხელშეკრულებების შედგენა

სწავლების პროცესში მსმენელები განახორციელებენ ვიზიტს ტურისტულ გამოფენებზე, ტურისტულ კომპანიებში, გაეცნობიან ქალაქის სხვადასხვა სასტუმროებს.

აუცილებელ ინფორმაციას მსმენელები მოაისმენენ არა მარტო ლექციაზე, არამედ მიიღებენ მასალებს ელექტრონულ ფოსტაზე, ასევე მიიღებენ უფასო სარგებელს ტურიზმსა და სასტუმრო ინდუსტრიაში,   მენეჯმენტის, მარკეტინგის, და ურთიერთობების ფსიქოლოგიის საფუძველზე.

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი აგვისტო 2024
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დასწრებით
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები