ხატვის მარტივი ხერხები, რომლებსაც პრაქტიკაში აუცილებლად გამოიყენებთ