GE
საბანკო საქმე და ფინანსები - სასერტიფიკატო კურსი + უფასო სტაჟირება ბანკში და დასაქმების პერსპექტივა
ღირებულება: 600 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია

ბანკები და ფინანსური ინსტიტუტები ჩვენი ცხოვრების მნიშვნელოვანი კომპონენტია. უფრო და უფრო მეტი პროფესიონალი იძენს  ცოდნას ამ სფეროში პროფესიული ზრდისა და პირადი გამოცდილებისთვის. საბანკო საქმე და ფინანსების კურსის შესწავლამ შეუძლია ადამიანებს მისცეს ცოდნა, რაც მათ სჭირდებათ დასახული მიზნების განხორციელებისათვის და კარიერული წინსვლისათვის.

სპეციალობა "საბანკო საქმე" ერთ -ერთი ყველაზე პერსპექტიულია, რადგან საბანკო სისტემა ნებისმიერ ქვეყანაში არის ეკონომიკის საფუძველი. ეკონომიკური ზრდის ტემპი, ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოება და მისი სტატუსი საერთაშორისო არენაზე დამოკიდებულია ეროვნული საბანკო სისტემის განვითარების დონეზე. კვლევების შედეგად, შრომის ბაზარზე დიდი მოთხოვნაა საბანკო სპეციალისტებზე, ამდენად თქვენ შეძლებთ ადვილად იპოვოთ სამუშაო სხვადასხვა ორგანიზაციებში. შეიძლება დაგიქირაოთ საინვესტიციო ორგანიზაციებმა, ფინანსურმა ინსტიტუტებმა, საკრედიტო ორგანიზაციებმა, საფონდო ბირჟებმა, სადაზღვევო კომპანიებმა ან საკუთრების სხვადასხვა ფორმის საწარმოთა ისეთმა სტრუქტურულმა დანაყოფებმა, როგორიცაა საინვესტიციო, საკრედიტო, ფასიანი ქაღალდების, სამართლებრივი და ეკონომიკური დეპარტამენტები, საბუღალტრო მომსახურება.

მოდული 1. შესავალი: ბიზნეს მოდელი და საბანკო ფინანსები

კურსის პირველი კვირა ეძღვნება ბანკების როლის აღწერას ეკონომიკაში. დასაწყისში ჩვენ ვუპასუხებთ კითხვას "რატომ გვჭირდება ბანკები?" და გავაანალიზებთ ბანკების ორ ძირითად ფუნქციას. განვიხილავთ, თუ როგორ გარდაქმნიან ბანკები ფულის თვისებებს, რა რისკებს იღებენ ისინი ამ მხრივ და ასევე განვიხილავთ ინფორმაციის ასიმეტრიის პრობლემას. პირველი კვირის ბოლოს ჩვენ ვისაუბრებთ ბანკის აქციონერთა ინტერესებზე და გავეცნობით საბანკო სექტორის რეგულირების ზოგად პრინციპებს.

მოდული 2. ბანკების ფინანსური ანგარიშგება

კურსის მეორე კვირაში ვისაუბრებთ ბანკების ფინანსურ ანგარიშგებაზე: განვიხილავთ ფინანსური ანგარიშგების ძირითად ფორმებს და მათ მიზანს. თქვენ გაეცნობით ფინანსური ანგარიშგების პრინციპებს და მათ ძირითად განსხვავებებს RAS და IFRS-ის შესაბამისად. ტრენინგში აქცენტი გაკეთდება ბანკების ფინანსურ ანგარიშგებაზე: კურსის მეორე კვირის ბოლოს თქვენ შეძლებთ აღწეროთ ბანკის აქტივებისა და ვალდებულებების სტრუქტურა, დაახასიათოთ ბალანსის ძირითადი ერთეულები: მოგება და ზარალი.

მოდული 3. ბანკის საკრედიტო და სადეპოზიტო ოპერაციები

კურსის მესამე კვირას ჩვენ დაუთმობთ ბანკების კრედიტებისა და სესხების (პირველ რიგში დეპოზიტების) აღწერას, მათი მახასიათებლებისა და ფორმების შესწავლას. გადავხედავთ ბანკის მსესხებლების ძირითად მახასიათებლებს და დაკრედიტების სხვადასხვა ფორმებს. ჩვენ ასევე განვიხილავთ საბანკო კრედიტებისა და სესხების ფასების პრინციპებს.

მოდული 4. საბანკო ოპერაციები ფინანსურ ბაზრებზე

ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ბანკები ფინანსურ ბაზრებზე. განხილული იქნება  ოთხი ფინანსური ბაზარი (ფულის, სავალუტო, კაპიტალისა და წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების  ბაზარი) და მათი მოკლე აღწერა (სტრუქტურა, ბაზრის ზომა, ორგანიზაციის ტიპი). ძირითადი ყურადღება დაეთმობა ამ ბაზრებზე ბანკების მიერ განხორციელებული ოპერაციების ანალიზს. მეოთხე კვირის შედეგებიდან გამომდინარე, თქვენ შეძლებთ ჩამოთვალოთ ის მიზნები, რასაც ბანკი ახორციელებს ფინანსურ ბაზარზე ვაჭრობისას და აღწეროთ მისი გამოყენების ძირითადი ინსტრუმენტები.

მოდული 5. ბანკების საკომისიო ოპერაციები და ბიზნეს მოდელები

მეხუთე კვირა ეძღვნება საბანკო საკომისიოებს და საბანკო ბიზნეს მოდელებს. დასაწყისში განვიხილავთ ბანკების საკომისიო ოპერაციებს და გარიგებების ძირითად ტიპებს, განვსაზღვრავთ ტრანზაქციული ოპერაციების მახასიათებლებს და აღვწერთ მათ უპირატესობებს ბანკებისთვის. შემდეგი, ყურადღებას გავამახვილებთ საქართველოში საბანკო გადარიცხვების მუშაობის აღწერაზე, რის შემდეგაც ჩვენ გავეცნობით საბალანსო პროდუქტებს საკრედიტო რისკით, მათ ტიპებსა და მახასიათებლებს. კვირის მეორე ნახევარი დაეთმობა ბანკების ბიზნეს მოდელების ანალიზს, მათი მახასიათებლების, უპირატესობებისა და უარყოფითი მხარეების შესწავლას.

მოდული 6. ბანკების ფინანსური ანალიზი

კურსის მეექვსე კვირის განმავლობაში თქვენ გაეცნობით ფართოდ გავრცელებულ მიდგომას ბანკის ფინანსური სტაბილურობის ანალიზისადმი - CAMELS ჩვენ უფრო ახლოს განვიხილავთ CAMELS სისტემის თითოეულ ელემენტს (კაპიტალის ადეკვატურობა, აქტივების ხარისხი, მენეჯმენტის ხარისხი, მომგებიანობა, ლიკვიდურობა და დაფინანსება, საბაზრო რისკისადმი მგრძნობელობა) და განვმარტავთ გამოთვლის მექანიზმს და თითოეული ელემენტის დამახასიათებელი ინდიკატორების მნიშვნელობას. გარდა ამისა, ვისაუბრებთ ფინანსური ანალიზის კონტექსტზე, რომელიც გასათვალისწინებელია ფინანსური მაჩვენებლების ინტერპრეტაციისას. კვირის ბოლოს თქვენ შეძლებთ გაანალიზოთ ბანკის ფინანსური სტაბილურობა.

მოდული 7. საბანკო ბიზნესის მომავალი

კურსის მეშვიდე კვირაში ჩვენ ვისაუბრებთ ტექნოლოგიურ გამოწვევებზე, რომლებსაც ბანკები აწყდებიან და როგორ რეაგირებენ მათზე. განვიხილავთ ბანკების არსებობის აუცილებლობას საბანკო სექტორისთვის უმნიშვნელოვანესი ტექნოლოგიური ტენდენციების გათვალისწინებით და მათ პოტენციურ ზემოქმედებას საბანკო სექტორზე.

ლექტორი: ლევან უგრეხელიძე - თიბისი ბიზნეს მობაილ ბანკის გუნდის კაპიტანი; ლიბერთი ბანკის მარკეტინგული პროექტის მენეჯერი; Geoplus–ის პროექტის მენეჯერი; Caucasus Online - ის მოდერატორი / კონტენტ მენეჯერი.

სრული კურსის წარმატებით დამთავრების შემდეგ გაიცემა BITA - ს ქართულ - ინგლისური სერტიფიკატი.

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
  • სავარაუდო თარიღი აგვისტო 2024
  • ჩატარების ადგილი თბილისი
  • სწავლების ენა ქართული
  • სწავლის ფორმა დასწრებით
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები