GE

აბიტურიენტის ცნობარი 2021

გთავაზობთ 2021 წლის ცნობარს აბიტურიენტებისთვის:

ცნობარი აბიტურიენტებისთვის 2021
(naec.ge, PDF, 24.03.2021, 13:22) 

ცნობარი აბიტურიენტებისთვის აზერბაიჯანულ ენაზე
(naec.ge, PDF, 23.03.2021, 10:33)

ცნობარი აბიტურიენტებისთვის სომხურ ენაზე
(naec.ge, PDF, 23.03.2021, 10:33)

 

ცნობარის დამატება N1 (ცვლილების თარიღი 23.03.2021)
ცნობარის დამატება N2 (ცვლილების თარიღი 24.03.2021)

დასვით კითხვა და მიიღეთ პასუხი - ედუს საცნობარო სამსახური