GE

რა ევალება კლასის დამრიგებელს? 

ახალი სასწავლო წელი იწყება და მასწავლებლები მოსწავლეებთან შესახვედრად ემზადებიან. სკოლაში ყველა კლასს უნდა ჰყავდეს დამრიგებელი, ის უნდა იყოს იმავე სკოლის მასწავლებელი – ასეთია კანონი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი სკოლაში სწორედ კლასის ხელმძღვანელს ეკისრება.

გააცნოს მოსწავლესა და მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს (შემდგომში მშობელი)
მათი უფლებები და მოვალეობები (სკოლის შინაგანაწესი, მოსწავლის ეთიკის კოდექსი,
სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვ.) – ეს არის პირველი, რაც დამრიგებელმა კლასის ხელმძღვანელად დანიშვნისას უნდა გააკეთოს.

გარდა ამისა, კლასის დამრიგებელს სხვა ბევრი ვალდებულება აქვს, ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, დამრიგებელს ევალება: 

 • დაწყებით საფეხურზე ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი არანაკლებ ორ კვირაში ერთხელ,
  საბაზო-საშუალო საფეხურებზე – არანაკლებ თვეში ერთხელ. სადამრიგებლო საათის
  ფარგლებში დამრიგებელმა მოსწავლის ასაკის შესაბამისად უნდა იმუშაოს სხვადასხვა უნარის განვითარებაზე (მაგ.: კითხვის უნარის განვითარება (დაწყებით საფეხურზე), გარემოსდაცვითი კულტურის განვითარება და სხვ.) სხვადასხვა აქტივობის მეშვეობით;
 • დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილი სხვადასხვა
  პრობლემის გადაჭრაში;
 • იყოს შუამავალი მოსწავლეს, მშობელსა და მასწავლებელს შორის თანამშრომლობითი
  ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში;
 • რეგულარულად (მინიმუმ თვეში ერთხელ) მიაწოდოს მშობელს ინფორმაცია მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, დისციპლინის, პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატებების შესახებ.
  დაუშვებელია ერთი მოსწავლის დისციპლინისა და აკადემიური მიღწევის შესახებ სხვა მოსწავლის/მშობლის თანდასწრებით საუბარი;
 • საჭიროების შემთხვევაში, შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს მას მოსწავლესთან და სკოლაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაცია;
 • სასწავლო წლის ბოლოს გააანალიზოს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის მიღწევები, გაკვეთილებზე დასწრება და ქცევა მასწავლებლებისგან მიწოდებული
  ინფორმაციის საფუძველზე, მოამზადოს თითოეული მოსწავლის მოკლე დახასიათება ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ და მიაწოდოს მშობელს და შეინახოს თავადაც,
  მოსწავლის განვითარებაზე შემდგომი დაკვირვების მიზნით;
 • მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელმა უნდა მოამზადოს ინფორმაცია მისი აკადემიური მიღწევისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ და
  მოათავსოს მოსწავლის პირად საქმეში.

დამრიგებლის მუშაობა წარიმართება შემდეგი პრინციპებით:

სრულფასოვანი აღზრდა – სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების ფიზიკური, კოგნიტური (შემეცნებითი) და ემოციურ-სოციალური განვითარებისაკენ;

მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა – დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის პოტენციური ძალების ამოქმედება და მისი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისთვის
სათანადო პირობების შექმნა;

მოსწავლეებში პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარება – დამრიგებელმა მოსწავლეებს საშუალება უნდა მისცეს, მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების (ზეიმები, ლაშქრობები,
ექსკურსიები და სხვ.) დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში;

თანამშრომლობის პრინციპი – დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან უნდა ემყარებოდეს თანამშრომლობას, პატივისცემასა და ნდობას.

საქართველოს საჯარო სკოლებში, პედაგოგები კლასის დამრიგებლობისთვის დანამატის სახით თვეში 80 ლარს იღებენ.

ამავე თემაზე: 

რამდენ საათს უნდა მუშაობდეს მასწავლებელი?

დასვით კითხვა და მიიღეთ პასუხი - ედუს საცნობარო სამსახური