GE

მოსწავლის ჰოლისტური შეფასება და მისი სარგებელი

ავტორი: შალვა მინდაძე, მასწავლებლის ბლოგი

რა არის ჰოლისტური #შეფასება?

ჰოლისტური შეფასება შეფასების ყოვლისმომცველი მიდგომაა. იგი ითვალისწინებს მოსწავლეთა და მსმენელთა შემეცნებით, ემოციურ და კომუნიკაციურ უნარებს. მისი მთავარი მიზანია მოსწავლის ძლიერი, სუსტი მხარეების და ინტერესების სრული გაგება.

ჰოლისტიკური შეფასების მახასიათებლები მოიცავს:

  • ინდივიდუალური ნიჭისა და სწავლის სტილის ამოცნობა
  • ცოდნის ინტეგრირება სხვადასხვა საგნობრივი სფეროებიდან ან დომენებიდან
  • უნიკალური საჭიროებებისა და ზრდის სფეროების იდენტიფიცირება

მოკლედ, ჰოლისტიკური შეფასება უფრო ადამიანზეა ორიენტირებული, ვიდრე ქულაზე ორიენტირებული. როდესაც გამოიყენება ჰოლისტურ განათლებასა და ტრენინგთან ერთად, ეს იწვევს კარგად მომრგვალებული ინდივიდების ჩამოყალიბებას, რომლებსაც შეუძლიათ ზუსტად გამოიყენონ თავიანთი შესაძლებლობები სხვადასხვა კონტექსტში კონკრეტული მიზნებისა და შედეგების მისაღწევად.

ჰოლისტური მეთოდის სარგებელი:

1. სწავლის შედეგებისა და შეფასების კრიტერიუმების დივერსიფიკაცია

ახალი ინდუსტრიებისა და ტექნოლოგიების ზრდასთან ერთად, სამუშაო ადგილის მომავალი უნარების სია, რომლებიც მოთხოვნადია მთელ მსოფლიოში, იზრდება ან იცვლება. ეს დამატებით სტრესს ქმნისს სკოლებსა და სასწავლო ინსტიტუტებში, რათა უზრუნველყონ მათი სტუდენტებისა და თანამშრომლების მზადყოფნა მომავალი სამუშაოსთვის.

ამის თავიდან აცილების ერთ-ერთი გზაა შეფასების ჰოლისტიკური ხედვის მიღება ტრადიციული დისციპლინების საზღვრებში დარჩენის ნაცვლად. სტუდენტებისა და მსმენელებისთვის მოლოდინების დიაპაზონის გაფართოებით, პედაგოგები და ტრენერები მათ საშუალებას აძლევენ განავითარონ კომპეტენციები, რომლებიც შეესაბამება მუდმივად ცვალებად სამუშაო სამყაროს.

ამ თემაზე ბოლო კვლევის ციტატაში, ჯოშ ბერსინი აცხადებს, რომ „მომავალში მუშების უმეტესობა გაყიდის თავის შესაძლებლობებს და არა კოლეჯის ხარისხს ან საშუალო ქულას“.

2. გაიაზრეთ მოსწავლეთა ინდივიდუალური ძლიერი მხარეები

გაკვეთილზე ჰოლისტიკური სწავლის გასაძლიერებლად, მასწავლებლებმა უნდა იცოდნენ, რომელი ღილაკები გააქტიურონ, როდესაც საქმე ეხება მოსწავლეთა ძლიერ მხარეებს. ინფორმაციის გარეშე, თუ რა სიამოვნებთ მსმენელებს, რაშია კარგად და რით არიან მოტივირებულები, მასწავლებლები რთულ მდგომარეობაში მოხვდებიან, ისინი ვერ შეძლებენ გაიგონ, თუ რატომ არ პროგრესირებს მოსწავლე ან რის გამო არ აქტიურობს გაკვეთილის დროს. ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომლების ძლიერი მხარეების გამოყენება, მათი სისუსტეების დახვეწის ნაცვლად. იმის გაგებით, თუ სად უნდა გაბრწყინდეს თანამშრომელი, მენეჯერებს შეუძლიათ, რომ მისცენ უფრო მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები, გამოავლინონ თავიანთი უნიკალური ნიჭი და შესაძლებლობები. ეს უზრუნველყოფს, რომ თითოეული თანამშრომელი მოთავსდეს ისეთ როლში, რომელიც სარგებელს მოუტანს როგორც მათ, ასევე კომპანიას, იგივეა სკოლაც და კლასიც.

3. პრობლემის გადაჭრისა და კრიტიკული აზროვნების უნარის გაძლიერება

მიუხედავად იმისა, რომ ეს უნარები უკვე დიდი ხანია არის ჩანერგილი აკადემიურ სასწავლო გეგმებში, გამოწვევა მდგომარეობს იმაში, რომ დადგინდეს, შეუძლიათ თუ არა სტუდენტებს გამოიყენონ ეს უნარები საკლასო ოთახის გარეთ თუ ძირითად საკლასო კონტექსტში ხდება მისი გამოყენება. ამის დადგენისთვის ერთ-ერთი გზაა ჰოლისტიკური შეფასებების მიცემა, რომელიც მოითხოვს მოსწავლეების რთული, რეალური პრობლემების გადაჭრას.

სამუშაო ადგილზე, სწორად შეაფასეთ, შეუძლიათ თუ არა თანამშრომლებს ამ უნარების ეფექტურად გამოყენება, შეიძლება, იყოს განსხვავება მაღალკვალიფიციურ მუშახელსა და არაეფექტურობას შორის.

4. შეაფასებთ მოსწავლის განვითარების მრავალ განზომილებას

მოსწავლისა და მასწავლებლის განვითარების მრავალი განზომილების შეფასება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჰოლისტიკური განათლებისა და გაკვეთილის უზრუნველსაყოფად. შეფასების ტრადიციული მეთოდებისგან განსხვავებით, ეს შეფასებები ამოწმებს მოსწავლეს სხვადასხვა ასპექტში, როგორიცაა ემოციური, სოციალური და კოგნიტური ფუნქციონირება. სამუშაო ადგილზე ამის მაგალითია გუნდის წევრებს შორის ურთიერთქმედების დაკვირვება, რათა ნახოთ, შეუძლია თუ არა კონკრეტულ თანამშრომელს კარგად ფუნქციონირება გუნდში.

5. გამოავლენთ მრავალ შესაძლებლობას მომავალი ტრანსფერის უნარებისთვის

ვინაიდან ჰოლისტიკური შეფასებები სწავლის სხვადასხვა სფეროს იკვლევს, მასწავლებლებისთვის უფრო ადვილია განავითარონ კავშირები დისციპლინებს შორის. ეს კავშირები მოდის ტრანსფერული უნარების სახით (ანუ უნარები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა სიტუაციებში). მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებლებმა გამოიყენონ ამ ტიპის უნარები მსმენელებში, რადგან ისინი სასარგებლო იქნება იმ დროს, როდესაც მსმენელები შედიან სამუშაო ძალაში ან სურთ კარიერულ კიბეზე ასვლა.
მაგალითად, სტატია სასწავლო ქარხნების მე-6 კონფერენციიდან (CLF) მოიცავდა ლიდერობას, კვლევას და ანალიტიკურ უნარებს მის ჰოლისტიკური კომპეტენციის მოდელში თანამშრომლების ინდუსტრიის მზადყოფნის გასაანალიზებლად. მან ასევე ხაზი გაუსვა თანამშრომლების ტრენინგში ამ ჰოლისტიკური შეფასების ჩარჩოს გამოყენების მნიშვნელობას მუშახელის შესაძლებლობების შემდგომი განვითარების მიზნით.

6. წარმოადგენთ ცოდნისა და უნარების დადასტურებულ მტკიცებულებას

ჰოლისტიკური ხედვა იყენებს შეფასების მრავალ მეთოდს იმის დასადასტურებლად, რომ ადამიანი არის ადეკვატურად მცოდნე და გამოცდილი. კრიტერიუმების მრავალფეროვნებით, მოსწავლის ან თანამშრომლის შესაძლებლობების შეფასება აღარ ეყრდნობა ერთ ვარაუდს. ამის ნაცვლად, მასწავლებლებს შეუძლიათ დამაჯერებლად წარუდგინონ მტკიცებულება იმის შესახებ, თუ რა მიაღწიეს მათმა მსმენელებმა სწავლის პროცესში.

7. მხარი დაუჭერთ თვითმართვით და ინდივიდუალურ სწავლებას

ჰოლისტიკური შეფასებები ხელს უწყობს მსმენელების წინსვლას საკუთარი ტემპით, რათა შეისწავლონ მათთვის საინტერესო საგნები. ამას მიჰყავს თითოეულ მსმენელი იმ ცოდნის სიღრმისეულად გააზრებამდე, რომელიც მან მიიღო გაკვეთილის შედეგად ან შეიძინა დამოუკიდებლად.

8. მოსწავლეთა ემოციური სიმწიფის განვითარება

იმის გათვალისწინებით, რომ საკუთარი თავის გაგება კრიტერიუმების ნაწილია, ჰოლისტიკური სწავლება ხელს უწყობს მოსწავლეებში თვითრეფლექსიას და თვითშეფასებას. ასეთი აქტივობები ხელს უწყობს მოსწავლეთა ემოციურ ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას, რათა მათ შეძლონ გაუმკლავდნენ ცხოვრების მრავალ განსაცდელს. ეს არამხოლოდ ხელს უწყობს პიროვნულ განვითარებას, არამედ ქმნის უფრო უსაფრთხო სამუშაო გარემოს, სადაც სამუშაო ადგილზე შევიწროვება ნაკლებად ხშირია. ის ასევე ეხმარება თანამშრომლებს და მენეჯმენტს კონფლიქტის მართვის ყველაზე შესაფერისი სტილის ძიებაში ნებისმიერი პრობლემის გადასაჭრელად, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას.

ასევე იხილეთ:

როგორია მოსწავლისთვის საინტერესო სკოლა, რომელსაც არ გააცდენს – „დაფასთან გამოყვანა და გამოკითხვა არაფრისმომცემია“

რას მაძლევს, რას ვერ მაძლევს და რა მინდა რომ მომცეს სკოლამ, განათლების გარდა – რა სურთ მოსწავლეებს

მოსწავლეთა შეფასების ალტერნატიული გზები პედაგოგებისთვის

დასვით კითხვა და მიიღეთ პასუხი - ედუს საცნობარო სამსახური